Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/460

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LYN
LYN 449

funnos här 162 skattlagde Nybyggare, hwilka woro skattlagde til 27 Mantal, och 60 oskattlagde Nybyggare. Utaf Nybyggarnes byar är Örträsk den största bestående af 18 grannar. Förenämnde år 1805 underhöllos i Pastoratet 320 hästar, 250 oxar, 1650 kor, 480 ungnöt samt 3880 får och getter. Boskapsskötsel är huwudnäringen. Årligen kunna härifrån säljas 4 til 500 lispund smör. Lappmarken i detta Pastorat består af 4 byar: Umbyn, Granbyn, Ranbyn och Wapstebyn af hwilka Granbyn är den största liggande uti medlersta delen af Pastoratet. År 1804 war antalet af de Lappska husbönder, som bebodde dessa byar 111. Lycksele kyrka är belägen wid Ume-älf, under 64 gr. 35 min. Polhöjd; 3.5 mil från gränsen til Wästerbotn och 12 mil från Umeå Stad. Wid kyrkan är en Skola, som är den största i Lappmarken samt Tings, Upbörds- och Marknadsställe.

Lyng. Detta namn bära 2 ansenliga och wälbygda Gårdar uti Värdalens Pastorat uti norra Trondhiems Amt i Norge.

Lyngby, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Bara Härad, består af 2 Soknar: Lyngby, moderförsamling, och Genarp, Annex, samt innehåller 50 Mantal. Utsädet är 330 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1926. — Lyngby Sokn består af 14.5 Mantal. Jordmånen är i allmänhet mindre fruktbärande och består til större delen af grusblandad lera eller sand med föga matjord. Jordytan är mästadelen ojämn, men inga bärg finnas. En liten skogspark finnes inom Soknens gränsor tilhörig Bokesåkra by. Utsädet är 330 tunnor. Kyrkan är belägen under 55 grad. 36 min. Polhöjd; 2 mil från Malmö.

Den betydligaste Gården i Soknen heter Asartorp.

Lyngdal, eller Åe, et Pastorat uti Mandals Amt i Norge, består af 3 Soknar: Lyngdal, Moderförsamling, samt Oustad och Qvasen, Annexer. Pastoratet har sit namn af en wälbebodd dalsträckning kallad Lyngdalen, som ligger 7 mil wästerut från Kristiansand och är den wackraste dalen i hela wästra landet. Dalen innehåller 20 Gårdar, som alla äro goda och wäl brukade; och bland de bästa är Gården Qvavig, hwarunder hörer et godt laxfiske i Qvavigsfjorden; dessutom äga inbyggarne betydligt laxfiske uti ån Louven, som löper genom dalen. År 1801 war Folkmängden 3366.

Lyngdal, en Sokn, är Annex til Fledsbergs Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge.

Lyngen, et Pastorat uti Finmarkens Amt i Norge, består endast af en Sokn. År 1801 war Folkmängden 1728. Pastoratets inbyggare äro mästadelen Finnar. Därtil höra 2 Fjordar Lyngsfjorden och Kågfjorden. Nägden är på sina ställen wacker, och saknas där icke anledning til åkerbruk och gräsmarkens förbättring. Korn är det enda sädesslag, som dock sparsamt här nyttjas. Potäts-planteringen har mycket utbrett sig. Det betydligaste hemfisket är Storseyfisket om sommaren. Winterfisket söka de, som hawa råd at göra den omkostnad, som därtil erfordras, uti Lofoden. Inbyggarne i Lyngfjorden fiska sällan i Finmarken, hwilket däremot de som bo wid Kågfjorden göra, i synnerhet om sommaren, då de fiska hälleflundror, och för de samma tilbyta sig mjöl af Ryssarne. Kågfjordens inbyggare äro ock mera wälmående, som härrörer af deras större näringsflit. Deras

E e