Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/468

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
LÄS
LÄS 457

Pappersfabrik, 1 kopparhammare, 1 mjölqwarn och 1 sågwärk.

Lästad, en Sätesgård uti Blädinge Sokn i Småland, består af 1 Mantal med underlagde 3 Frälsehemman, hwilka sammantagne äga 48 tunnlands utsäde, swagt höbol, hjelpelig skog, passabel Sätesbyggnad af trä, med en tämeligen god trägård, ansenlig ladugårdsbyggnad af trä.

Lästringe, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Rönö Härad, är Annex til Torsåkers Pastorat, håller i widd 0.34 qvadr. mil, samt innefattar 15.2 Mantal. Marken är något jämnare än i Moderförsamlingen, och har i det mästa god åker, hwarest rådande jordmånen är lera. Ängarne, sid- eller hårdwall, lämna för de mästa knapp tillgång på hö, hwilket likwäl ersättes genom dess godhet. Skog äga de fläste Gårdar til behof, men icke til försäljning. År 1810 war Folkmängden 462. Kyrkan är belägen 0.7 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården i Soknen heter Järdesta.

Lästwik, en Sätesgård uti Steneby Sokn i Dalsland, består af 1 Mantal, äger 7 à 8 tunnors utsäde om hösten och 50 om wåren, medelst walläggning godt höbol, widsträckt skog, wacker ehuru något gammal åbyggnad.

Läsöe, et Pastorat och Tingslag uti Gudbrandsdalen i Norge, ligger öwerst up i denna dal wid Dovre fjeld. Det består af 3 Soknar: Läsöe, Moderförsamling, samt Läsöe-Värket och Dovre, Annexer. Dessutom hörer härtil halwa delen af Foldals-Värkets Sokn, ty den andra delen hörer til Tönsät i Österdalen. Sädesaflingen i Pastoratet är ganska dålig, förmedelst kalla somrar och alt för tidig höst. År 1801 war Folkmängden 4085.

Läsöe, et Järnwärk uti förenämnde Pastorat, består af en masugn och en stångjärnssmedja. Här tilwärkas hwarjehanda gutit och smidt järnarbete. Järngruworne ligga på Läsöeskogen ej långt från Wärket.

Löbdal, en Sokn, är Annex til Holme Pastorat uti Mandals Amt i Norge. År 1787 war Folkmängden 729.

Löberöd, en Sätesgård uti Hammarlunda Sokn i Skåne, äger 127 tunnlands åkerjord, ansenligt höbol, tilräckelig skog, ymnige torfmossar, ansenlig och prydlig mangårds-byggnad af sten, 2 wåningar hög, stor trägård med orangeri.

Löderup, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Ingelsta Härad, består af 2 Soknar: Löderup, Moderförsamling, och Hörup, Annex, samt innehåller 51.4 Mantal. Utsädet är 1190 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1586. — Löderup Sokn innefattar 38.7 Mantal. Marken är jämn undantagande ytterst wid hafsstranden, hwarest finnes en ås längs utåt kusten, af höga sandberg. Jordmånen är dels lera, dels sandblandad mylla. På skog är stor brist. Utsädet är 850 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1145. Kyrkan är belägen under 55 gr. 26. min. Polhöjd; 6.5 mil från Kristianstad.

Lödese, (Gamla) en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Ale Härad, är Annex til Skepplanda Pastorat, samt innehåller 14.1 Mantal. Jordmånen är mästadelen leraktig. På skog är brist, hwarför ock Soknen til sina behof däraf njuter utsyning på Allmänningen Risweden. Utsädet är 340 tunnor. År 1805 war Folkmängden 422. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan och 640 famnar från Göta Älf. Soknen kallas i Jordeboken Sankt Per, efter kyrkans namn. Nägden omkring kyrkan och wid älwen har fordom warit en