Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/591

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
580 OWA
OWE

kenhet humla och lin odlas här ock. Goda skogar af furu och gran finnas til de flästa Gårdar, ehuru nu mycket utödde genom sågtimmers hygge til de i Pastoratet warande 8 à 10 privilegierade sågwärk, hwilkas årliga qvantum är något öwer 4000 tolfter bräder. Genom Pastoratet löper den stora ån Nauma, och längs utmed denna å, på bägge sidor, ligga de flästa och bästa Gårdarne. I denna å fångas en myckenhet lax. Denna å formerar uti Haran Sokn 6 mil åwan om dess utlopp i hawet et stort wattufall, hwars lodrätta höjd, öwer et nästan horizontelt danadt gråstensbärg, är 26 famnar. Bredden är 96 famnar. År 1801 war Folkmängden 3396. Af Lappar finnas här 90 til 100 personer, hwilka förnämligast nära sig af Renskötsel. De waror, som ifrån Pastoratet utföras äro, utom förutnämnde fetaljewaror, lärft, walmar och annan yllewäwnad, skinnwaror, fisk, wildbråd och fogelwildt, samt en myckenhet hästar, som förnämligast bringas til Levangers marknad. Åtskillige priviegierade Landkrämare bo här, hwilka äro Borgare i Trondhiem, men tillika driwa handel på Bergen. Pastoratet utgör et Tingslag. Tingsstället är Gården Hildrum. Et ganska högt fjäld af bönderne kalladt Heimdalshougen, men af sjöfolk Norrska Bocken, menas wara det högsta fjäld i Norge norr om Romsdals Horn, och Dovrefjäld.

Owa, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kinnefjärdings Härad, är Annex til Husaby Pastorat, samt innehåller 8.3 Mantal. Marken är jämn, rådande jordmånen är ler- och sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 160 tunnor. År 1810 war Folkmängden 218. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan. Den

betydligaste Gården i Soknen heter Mariedal, därnäst Nolebo.

Owesholm, en Sätesgård uti Träne Sokn i Skåne, äger 100 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad, 2 wåningar hög, af tegelsten, med en wacker trägård.

Owiken, et Consistorielt Pastorat i Jämtland och Södra Fögderiet, består af 3 Soknar: Owiken, Moderförsamling, samt Hackås och Myssjö, Annexer, håller i widd 16.2 qv. mil, samt innefattar 97 Mantal. Uti den delen af Pastoratet som ligger wid Storsjön är marken någorlunda jämn och där är rådande jordmånen swartmylla och lera, men längre up i landet är marken ganska ojämn och bärgaktig, samt upfyld af mossar och kärr. Uti den bebygda delen af Pastoratet är brist både på timmerskog och wedbrand, men uti bärgstrakten wid Härjedals-gränsen finnes ymnigt däraf. Bland bärgen är Owiksfjäldet et af de högsta i Jämtland. Utsädet af råg, korn, ärter, blandsäd, hafra och potäter är 870 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2512. — Owike Sokn består af 44.6 Mantal. År 1810 var Folkmängden 1194. Åkerbruk och boskapsskötsel utgöra förnämsta näringsmedlet. Boskapsskötseln måste för ringa bete hemma wid byarne mäst idkas i fäbodarne hela 3, 4 à 5 mil up emot fjäldtrakten aflägsne. Planteringar af lin, hampa, humla och potäter komma här fort, men trägårdswäxter tåla ej detta kalla climat. Kyrkan är belägen under 62 gr. 58 min. Polhöjd; 2.4 mil från Östersund.

Oxie, et Härad i Malmö Län i Skåne, innefattar 1 Stad: Malmö samt 22 Soknar: Sallerup, Oxie, Bunkeflod, Hyllie, Tygelsjö, Klagstorp, Husie, Wästra Skräflinge, Fosie, Låckarp, Arrie, Hököpinge, Kerstorp, Glostorp, Gessie, Eskils-