Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/594

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
PER
PIL 583

wäl tälgsten, granat och andra skattbara mineralier.

Persbo, et Järnwärk uti Norbergs Sokn i Wästmanland, äger 300 skeppund stångjärnssmide. Ägaren til detta Wärk har til en tid nedlagt smidet och låtit sit Manufacturwärk bliwa til Gässjö öwerflyttadt, där det nu skal för gruwornas och ortens behof inrättas.

Pershyttan, (Gamla och Nya) äro 2 Masugnar i Nora Sokn i Wästmanland. Därwid befinnes et järnmalms-fält, med gruwor, som innehålla malm af god art.

Persnäs, et Consistorielt Pastorat på Öland uti Norra Fögderiet, består af 2 Soknar: Persnäs, Moderförsamling, och Föra, Annex, samt innehåller 50.7 Mantal. Marken i detta Pastorat är mäst öweralt en jämn och slät stenhäll. Således befinnes jordmånen både på åkrar och ängar mycket grund. Rådande jordarten är sand, nämligen fin flygsand. Här och där finnes örjord och hård lera, men ingen swartmylla. Här finnes ingen skog, icke en gång til wedbrand. Utsädet är 1020 tunnor. Höbolen äro på de flästa ställen swaga. År 1810 war Folkmängden 1480. — Persnäs Sokn innehåller 31 Mantal. År 1810 war Folkmängden 939. Den betydligaste Gården heter Sel.

Perstorp, en Sätesgård uti Renneslöf Sokn i Halland, består af 3 Mantal.

Petegärde, en Kronoskatte Gård uti Löt Sokn på Öland, äger nära 30 tunnors utsäde, tämeligen wacker mangårdsbyggnad.

Petersborg, en Herregård uti Bunkeflods Sokn i Skåne, äger 180 tunnors utsäde, ringa höbol och skog, förswarlig mangårdsbyggnad, med en trägård.

Piksborg, uti Annersta Sokn i Småland, har fordom warit et

Kronans slott och fäste, men blef år 1492 förstördt, och synas ännu derefter lämningar.

Pilshult, en Sätesgård uti Allerum Sokn i Skåne, äger 40 tunnors utsäde, höbol til 400 lass, hjelpelig skog och ymnig tilwäxande surskog, wacker mangårdsbyggning af tegelsten, med en trägård om 4 tunnland.

Piteå, en Stad i Norrbotns Län, belägen under 65 gr. 19 min. Polhöjd, på en holme uti Piteälwen, nära utmed dess wänstra strand och wid dess utlopp i hawet, 90 mil från Stockholm. Staden är regulär, håller i längd 430 famnar, i bredd 115, och i widd 22 tunnland. Gatorna äro 3, som gå efter längden af Staden och gränderne 6, som afskära de förre i räta winklar. Qvarteren äro 10, hwilka innehålla 128 Gårdstomter. Staden sammanbindes med fasta landet genom en bro 30 famnar lång. Kyrkan ligger utom Staden, på norra sidan nära därintil. Husen äro i allmänhet wälbygda mästadelen af 1 wåning dock någre af 2 wåningar. Här är ock et Apotek. År 1810 war antalet af hushållen 139, och Folkmängden steg til 634, däraf 279 woro mankön och 355 qvinkön. Näringsfång äro handel, handtwärk, fiske och jordbruk. Handelen idkas förnämligast med bräder och andra skogsprodukter, tjära, smör, renshudar, gråwärk och torrfisk. Här finnas wid pass 12 Handelsmän och 47 Mästare uti åtskilliga handtwärk. Fiskerskapet utgör en ansenlig flock af Borgerskapet. Deras antal är omkring 70. Staden njuter stapelfrihet för hamnarne belägna wid Östersjön. Dess egna fartyg äro omkring 9. Stadens åkerjord utgör 200 tunnl. År 1810 underhöllos här 30 hästar, 2 oxar, 230 kor, 10 ungnöt, och 70 får. Marknad hålles d. 21 Mars, 22 Augusti och 2 De-