Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/593

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
582 PAU
PER

Pauliström, et Järnwärk uti Karstorp Sokn i Småland, äger 50 Skeppund stångjärnssmide.

Pelarne, en Sokn i Småland, Kalmar Län och Sewede Härad, är Annex til Wimmerby Pastorat, samt består af 26.8 Mantal. Marken är ganska högländt och stenbunden. Jordmånen är sand. Skogs-tilgången är hjelpelig. Utsädet är 400 tunnor i tredingssäde och swedjeland. År 1810 war Folkmängden 595. Kyrkan är belägen 1 mil från Wimmerby. Betydligaste Gården i Soknen heter Herrstorp.

Pellebo, et Järnwärk uti Folkärna Sokn i Dalarne, äger 25 skeppund stångjärnssmide.

Penningeby, en Sätesgård uti Länna Sokn i Upland, består af 5 Mantal, äger 70 tunnors utsäde, tilräckeligt höbol, hjelpelig skog, ansenlig mangårdsbyggning af sten, 2 wåningar hög, med 2 rundlar i antik stil. Huset är gammalt men wäl inrättadt och underhållet. Där finnes en tämeligen stor och wacker trägård, samt en ansenlig park i Engelsk stil inrättad. Wid Gården är en Spiksmedja privilegierad med så kallad knipphammare, men anwändes föga mer än för Gårdens behof, samt et tegelbruk, hwarest tilwärkas både tak- och mursten til afsalu. Här är ock fördelaktigt fiske, särdeles af braxen och ål.

Per, (Sankt) en Sokn i Upland, Stockholms Län och Håbo Härad, är Annex til Sigtuna Pastorat, håller i widd 0.17 qv. mil, samt innefattar 11.63 Mantal. Marken är til det mästa bärgig och backig. Rådande jordmånen är god lera. Skog finnes til det mästa hjelpeligt. Utsädet är 220 tunnor. Soknen nyttjar kyrkan i Sigtuna Stad. Betydligaste Gården heter Erikssund.

Per, (Sankt) en Sokn i Östergötland, är Annex til Wadstena Pastorat samt innehåller 30.25 oförmedlade eller 24 förmedlade Mantal, hwaraf 13.5 höra til Aska Härad och 10.5 til Dals Härad. Marken är jämn, utan synnerliga högder och dälder. Jordmånen är öweralt enahanda, bestående af mer eller mindre djup god matjord på lerbotn, få ställen sandbotn. Ingen skog finnes i Soknen, undantagande i Starby hagar, bestående af gran, som icke får nyttjas. År 1810 war Folkmängden 466. Soknen begagnar kyrkan i Wadstena. Betydligaste Gården heter Starby.

Pers Kloster, (Sankt) en Sokn i Skåne, Malmö Län och Torna Härad, är Praebende åt en Theologiae Professor i Lund, samt består af 13.5 Mantal. Marken är jämn. Rådande jordmånen är lera. Alsingen skog finnes. Utsädet är 472 tunnor. År 1805 war Folkmängden 393. Soknen nyttjar Klosterkyrkan i Lund til sin Gudstjänst. Ingen Herregård finnes i Soknen, men alla Soknens hemman äro arbetshemman under Trollebergs Sätesgård i Flackarp Sokn. Den fordna Klostergården är fördelad mellan torpare.

Perioden, en Pappersfabrik uti Helgona Sokn i Södermanland nära til Nyköping, tilwärkar wid pass 2400 ris Papper årligen.

Persberg, et Järnmalmsfält uti Färnebo Sokn i Wärmeland, har rikhaltiga gruwor af godartad malm. De ligga på norra sidan om sjön Yngen 1 mil från Filipstad, samt lämna årligen mellan 40 och 50000 lass malm. Bärget är 50 famnar högt. Malmstreken ligga på norra sidan i dagen, hwarifrån de gå på slutt neder åt söder. Gruworna hawa bliwit arbetade ned til 80 famnars djup. Här finnes jäm-