Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/603

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
592 RAF
RAK

som är ljus och wacker, är belägen under 58 gr. 35 min. Polhöjd; 4.7 mil från Mariestad. De betydligaste Gårdar i Soknen heta Storegården, Degeberg och Stensholm. Kyrkoherde-bostället består af 1 Mantal, äger 51 tunnlands åkerjord i god lermylla, ängsmark til 53 tunnland, hwilken ger 60 stackar hö. I Järlehus Sund är et säkert hamnställe, icke blott för Rackeby Sokns lastbåtar, utan ock för alla i Wänern til denna sidan gående båtar, hwaruti de, om deras antal ock öwerstiger 100, kunna ligga i största säkerhet för storm och owäder.

Raflunda, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Albo Härad, består af 2 Soknar: Raflunda, Moderförsamling, och Brösarp, Annex, samt innehåller 23 Mantal. Utsädet är 700 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1553. — Raflunda Sokn är belägen wid hawet, samt innehåller 6.7 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Rådande jordmånen är sand. Större delen af Soknen lider brist på skog. Utsädet är 250 tunnor af wete, råg, korn, hafra och ärter, samt 80 tunnor potäter. År 1805 war Folkmängden 683. Kyrkan är belägen under 55 grad. 43 min. Polhöjd; 3.4 mil från Kristianstad.

Rafnäs, en Sätesgård uti Konungsund Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal, äger 28 tunnors utsäde, höbol til 200 lass, godt mulbete, granskog i 2 hagar, nödtorftigt fiske i Bråwiken, lider brist på skog. Åbyggnaden, så i man- som ladugård, är wacker, med en trägård. Därunder lyda 8.7 Mantal bondehemman och 4 torp.

Ragunda,et Consistorielt Pastorat i Jämtland och Norra Fögderiet, består af 5 Soknar: Ragunda, Moderförsamling, Fors,

Hällesjö, Håsjö, Stugun, Annexer, håller i widd 30 qvadr. mil, samt innefattar 51 Mantal. Utsädet är 530 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2582. År 1754 war densamma 1217, har således på 56 år ökat sig med 1365, det är mer än dubbelt. — Ragunda Sokn utgör til större delen en dalsträckning på ömse sidor om Jämtlands-älwen. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes ymnigt, i synnerhet åt sidan af Ångermanland. Utsädet är 140 tunnor. År 1810 war Folkmängden 839. År 1754 war densamma 461. Kyrkan är belägen under 63 grad. 6 min. Polhöjd; 8 mil från Östersund, och 9 mil från Härnösand.

Rakkestad, et Fögderi uti Smålänens Amt i Norge, innefattar 2 Häradshöfdingdömen, hwilka utgöra 7 Pastorat: Rakkestad, Eidsberg, Trögstad, Askim, Spydeberg, Skiptved och Rödenäs.

Rakkestad, et Pastorat i förenämnde Fögderi och Amt, består af 3 Soknar: Rakkestad, Moderförsamling, samt Degernäs och Ous, Annexer. År 1801 war Folkmängden 4026. I Pastoratet finnas 13 privilegierade sågwärk, 40 mjölqwarnar och 4 tegelbruk. Prästegården är stor och betydlig. Årliga utsädet är 80 tunnor, mästadelen hafra. Här underhållas 12 à 14 hästar, öwer 40 nöt, 30 à 40 får, et lika antal getter, förutan swin.

Ramdala, et Regalt Pastorat i Bleking och Östra Härad, består af 2 Soknar: Ramdala, Moderförsamling, och Jämsjö, Annex, samt innehåller 112.6 Mantal. Marken i detta Pastorat är för det mästa bärgaktig, men på den så kallade landsbygden, som likwäl utgör en obetydlig del, någorlunda jämn. Rådande jordmånen är mylla med sand eller lera upblandad, hwilka bägge sednare