Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/608

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RAS
RAU 597

Mantal, är utmärkt för sin wackra åbyggnad af trä, allée och trägård, på en plats där naturen warit sparsam.

Rastaborg, en Sätesgård uti Ekerö Sokn i Upland, består af 4 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, godt höbol, betydlig skog af 4 til 500 tunnland, merendels mogen furu til såg- och byggningstimmer, knapt mulbete, förswarlig åbyggnad, med en stor fruktträgård.

Rasvog, en Hamn och Lastageplats under Flekkefjords Tulldistrikt uti Mandals Amt i Norge, bebos af en Handelsman, Handtwärkare, Krögare, Sjöfolk, Fiskare och Arbetsfolk.

Ratan, jämwäl Norrlands Hamn kallad, en Hamn uti Bygdeå Sokn i Wästerbotn, belägen under 63 grad. 59 min. Polhöjd; 5 mil från Umeå, är en af de bästa hamnar mellan Stockholm och Torneå. Framför denna hamn ligger en holme, som gör at han har 2 inlopp. Denna ort är visiterings- och förtullningsställe för de fartyg som från de nordligare Städerne wid Botniska hawet segla på utrikes orter. Desse Städer hawa ock här åtskilliga nederlagsbodar. Här finnas ock magasiner försedde med Järn- och Manufactursmide til försäljning. Orten är jämwäl därföre märkwärdig at den til Wästerbotns undsättning år 1809 utsände landstignings-arméen här debarkerade och aftågade til Säwar, hwarest drabbning med Ryssarne föreföll den 19 Augusti, och, efter arméens återtåg til Ratan, äwen en för Ryssarne menlig träffning den 21 därpå följande, hwarefter Ryssarne under plundring aftågade. Åbyggnaderne wid hamnen blewo under denna träffning mycket skadade, men uprättade genom betydlige sammanskott af Officerare och manskap, så wäl wid

Flottan som Landarméen, hwilka uti träffningen deltogo.

Raum, en Sokn, är Moderförsamling uti Overhaldens Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Rautfjeldet, et Fjäld uti Moe Pastorat uti Öfra Tellemarken i Norge, är et af de högsta fjäld i detta Rike.

Rawanäs, en Sätesgård uti Konungsund Sokn i Östergötland, består af 2 Mantal, äger 28 tunnors utsäde, höbol til 200 lass, godt mulbete, granskog i 2 hagar, nödtorftigt fiske. Til Gården höra 8.7 Mantal bondehemman och 4 torp.

Ravsnäs, en ansenlig och wacker Gård uti Bradsbergs Amt i Norge, har 2 sågwärk, 1 tegelbränneri och skönt laxfiske.

Rebbelberga, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Bjäre Härad, är Annex til Barkåkra Pastorat, samt består af 10.6 Mantal. År 1805 war Folkmängden 387. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Red. Med denna stawelse slutas flera Soknars och Gårdars namn i Wästergötland och Halland; märkbart är, at norrut i Wärmeland och i de trakter af Norge som gränsa til Wärmeland förwandlas den til Rud; österut i Östergötland och Småland ombytes den til Ryd; Söderut i Skåne förändras den til Röd. 3 exempel anföras för hwarje Landskap. I Wästergötland: Grimmared, Redslared, Tostared; I Halland: Fagered, Gällared, Kroksered; I Wärmeland: Frykerud, Sillerud, Ullerud; I Östergötland: Landeryd, Wästra Ryd, Östra Ryd; I Småland: Botnaryd, Hinneryd, Markaryd; I Skåne: Eweröd, Hörröd, Linneröd. Orsaken til denna förändring lämnas åt Etymologerne at utreda.

Redberga, en Sätesgård uti Marka Sokn i Wästergötland,