Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/618

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RIS
RIS 607

Riseberga Sokn består af 38 Mantal. Marken är til en stor del backig och ojämn, utom trakten kring Rönne-å, mellan Bonnarps, Ljungbys och Swenstorps ägor, hwarest är wanliga mötet för Krigsfolket under deras öfningar. Rådande jordmånen är skarp sand. I allmänhet har Soknen hjelpeligt af skog, och på flere ställen torfmossar. Utsädet är 1300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 2144. Kyrkan är belägen under 56 grad. 5 min. Polhöjd; 5 mil från Kristianstad. Den betydligaste Gården heter Herredswad. Wid Gården Tostarp idkas spånskäreri, wid Swarwareboden är et stampwärk, wid Gunnetorp en stamp och sågwärk och wid Ruweröd et sågwärk.

Risekatslösa, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Luggude Härad, är Annex til Häslunda Pastorat, samt innehåller 13 Mantal. Marken är mycket stenbunden. Jordmånen består af gul lera och tunn matjord. Utsädet är 16 tunnor på Mantalet. År 1805 war Folkmängden 291. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Bosarp. I byn Lundom är en stenkolsgruwa, men den har sedan år 1797 icke bliwit brukad.

Rishyttan, et Järnwärk uti Tuna Sokn i Dalarne, med en hammare och en härd, äger 180 skeppund stångjärnssmide.

Risinge, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Finspångs Härad, wid sjön Glan, är en af de största i Östergötland, håller i widd 3 qv. mil, samt består af 90.6 Mantal. Marken är bärgaktig, skogrik och sjöbunden, dock giwas inga synnerligt långa sträckor af sammanhängande bärg, utan därimellan äro dälder, samt större och smärre slätter, hwilka efter deras beskaffenhet nyttjas

antingen til åker eller äng. Jordmånen består mästadelen af lera, och på sina ställen af sand. Många hemman hawa ymnig skog, andra äga hjelpelig tilgång på hustimmer, wedbrand och gärdselwirke; somlige hawa dock ringa tilgång; imedlertid kan Soknen, i allmänhet betraktad, anses såsom skogsbygd. Utsädet är: wete 70 tunnor, råg 450, korn 100, hafra 60, blandsäd 90, ärter 90, potäter 350. Således 860 tunnor af åtskilliga sädesslag, potäter oberäknade. År 1815 war Folkmängden 2884. Kyrkan är belägen under 58 gr. 48 min. Polhöjd; 3.2 mil från Linköping. I Soknen finnas 4 Järnwärk: Finspång, Stjärnwik, Lotorp och Börgöl.

Risingsbo, en Herregård uti Norrbärke Sokn i Dalarne, äger en wacker belägenhet, hjelpeligt höbol och skog, prydlig mangårdsbyggning af trä, utwändigt brukslagen, med 2 flygelbyggningar af sten.

Risna, en Kongsgård i Upland, är indelt til Boställe åt Öwersten wid Lifregimentet.

Ristomta, en Sätesgård i Södermanland.

Risöer, (Öster,) en Stad och synnerligen beqwäm Lastageplats belägen wid foten af en brant klippa, i form af en halfcirkel utmed Sönnelövsfjärden, uti Nedenäs Amt i Norge, har en skön hamn med god infart. År 1801 war Folkmängden 1292. Inbyggarne nära sig af handel, sjöfart och fiske. Mästa handelen idkas med träwaror. År 1792 ägde Stadens Köpmän 61 större och smärre skepp och fartyg. Risöers Tulldistrikt börjar wid Giernäs, hwarest Krageröe Tulldistrikt slutar, och sträcker sig i wäster til Narrestöe hamn, hwarest Arendals Tulldistrikt tilstöter. År 1792 inkommo til tullstället 455 och utgingo 437 skepp.