Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/628

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
RYD
RYD 617

ställen äro hjelpeliga mangårdsbyggningar af trä.

Ryd, en Sokn, hwars kyrka är raserad, utgör en del af Sköfde Sokn i Wästergötland, består af 8 Mantal. År 1810 war Folkmängden 211.

Ryda, en Kongs Ladugård uti Nysätra Sokn i Upland, består af 5 Mantal, äger 57 tunnors utsäde, oberäknade dess underlydande torp, hwilka så några och 70 tunnor. Höfångsten stiger til 1000 lass. Skogen är hjelpelig. Åbyggnaden och trägården äro icke betydlige.

Ryda, et Consistorielt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Barne Härad, består af 3 Soknar: Ryda, Moderförsamling, Kedum och Naum, Annexer, samt innehåller 49.7 Mantal. Utsädet är 1250 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1441. År 1780 war densamma 1177. — Ryda Sokn består af 25.8 Mantal. En del häraf kallad Halsås har fordom warit särskild Sokn, med egen kyrka, efter hwilken lämningar synas. Marken är allmänt jämn, dock något bärgaktig och ojämn uti skogs- och utmarken. Rådande jordmånen är lera. De fläste hemman äga hjelpeligt af skog, dock lida de som äro belägne i den delen af Soknen som kallas Halsås brist därå. Utsädet är 680 tunnor. Säd är den enda wara hwarmed Landtmannen i denna Sokn idkar handel. År 1810 war Folkmängden 704. Kyrkan som är wacker, ljus och rymlig, ligger under 58 gr. 19 min. Polhöjd; 6.6 mil från Mariestad. De betydligaste Gårdar heta Rylanda, Lilla Altorp och Backebol.

Rydahof, en Kongs Ladugård i Småland, är anslagen Landshöfdingen i Wexiö Län på Lön.

Rydaholm, et Regalt Pastorat i Småland, Jönköpings Län och Östbo Härad, består af 2

Soknar: Rydaholm, Moderförsamling, och Gällaryd, Annex, håller i widd 1.96 qv. mil, samt består af 90.5 Mantal. Marken i detta Pastorat är mycket stenig och något bärgaktig. Rådande jordmånen är swartmylla, och på sina ställen sand och grusblandad mylla. Skog finnes hjelpeligt. Här nyttjas icke höstsäde utan endast wårsäde. Almogen utsår ganska litet råg, så at wår-rågs utsädet på hela Pastoratet icke kan anses öwer 70 à 80 tunnor. Blandsäd af råg och hafra tilsamman nyttjas mäst, och utgör Almogens underhåll; häraf sås ungefär 400 tunnor, korn 300 tunnor, hafra 200 tunnor; wete utsås icke öwer 2 à 3 tunnor. År 1810 war Folkmängden 3395. — Rydaholm Sokn håller i widd 1.3 qvadrat mil, samt består af 73.3 Mantal. År 1810 war Folkmängden 2508. Kyrkan är belägen under 57 gr. 2 min. Polhöjd; 8 mil från Jönköping. Den betydligaste Gården heter Hjelmsönga, därnäst Torstarp.

Rydboholm, en Sätesgård uti Östra Ryd Sokn i Upland, wackert belägen wid en wik af Wärtan, äger 40 tunnors utsäde, ymnigt höbol och bärglig skog. Mangården består af en stor och prydlig huwudbyggning af tegelsten, hwarwid befinnes en ansenlig och wacker trägård, samt en widsträckt lustpark i Engelsk stil, hwilken af kännare skattas såsom en af de ypperligaste i Riket. På denna Gård har Konung Gustaf I bliwit upfödd. Godset har tilhört hans fader Riksrådet Erik Johansson Wase.

Rydingeholm, en Herregård uti Alunda Sokn i Upland, äger 20 tunnors utsäde, någorlunda höbol och skog, förswarlig åbyggnad.

Rydsgård, en Sätesgård uti Willie Sokn i Skåne, äger nä-