Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/633

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
622 RÅD
RÅD

wen, skogen är klen, för många hemman är brist på wedbrand. Husbyggnads timmer finnes föga eller intet. Utsädet är: råg 83 tunnor, hafra 180, blandsäd 17 tunnor, ganska litet wete och korn. År 1810 war Folkmängden 959. Kyrkan är belägen 0.75 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Årås.

Råda, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Kållands Härad, består af 3 Soknar: Råda, Moderförsamling, Mällby och Åsaka, Annexer, samt innehåller 48.2 Mantal. Utsädet är 1200 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1284. År 1750 war den 1126. — Råda Sokn består af 20 Mantal. Marken är i allmänhet jämn. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 557. De betydligaste Gårdarne heta Ågården, Siggetorp, Björnegården. Kyrkoherde-bostället består af 1 Mantal. Ägornas widd är 64 tunneland. Utsädet är mellan 20 och 25 tunnor. Skog saknas, betet är ringa. Kyrkan är belägen under 58 grad. 30 min. Polhöjd; 4.6 mil från Mariestad.

Råda, en Sokn i Wästergötland, Göteborgs Län och Askims Härad, är Annex til Fässbergs Pastorat, samt innehåller 7.6 Mantal. Marken är bärgaktig. Lera är rådande jordmånen. Utsädet är 130 tunnor. År 1805 war Folkmängden 364. Kyrkan är belägen 0.75 mil från Moderkyrkan.

Råda, en Sätesgård i förenämnde Sokn, äger 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, prydlig mangårdsbyggnad af trä, tämeligen wacker trägård.

Rådanefors, et Järnwärk uti Ödeborg Sokn i Dalsland, äger nära 800 skeppund stångjärnssmide och ämnesjärnssmide för 2 Härdar. Man ärnar

förwandla den ena härden til manufactursmide. Mangårdsbyggnaden af trä, är prydlig. Skog finnes ymnigt.

Råde, en Sokn och Pastorat uti Smålänens Amt i Norge, med et Kapell kalladt Torn. År 1801 war Folkmängden 1651.

Rådene, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Gudhems Härad, är Annex til Sjögersta Pastorat, samt innehåller 17.6 Mantal. Soknen är hel och hållen belägen på Billingens Kalkstens-klef, således til marken jämn och öpen. Jordmånen är öweralt klapurblandad med mylla, skäligen bördig. Dess ängar gränsa up til Billingsklipporna, och giwa et godt blomsterblandadt hö. Utsädet är 200 tunnor. År 1810 war Folkmängden 236. Kyrkan är belägen 0.6 mil från Moderkyrkan.

Rådene, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består, sedan hemmanen bliwit enskiftade och i circulationsbruk med Säteriet sammanlagde, af 5 Mantal, har 50 tunnelands utsäde och wacker höfångst. Åbyggnaden prydelig: huwudbyggningen af trä, 2 wåningar hög, reveterad med tegel utwändigt; 2 flygelbyggningar af trä, likasom stora byggningen under tegeltak. Ladugården rymlig, i godt stånd, med tröskwärk försedd. Dessutom bränneri, rökfri kölna och qwarn. Trägården, som på 3 sidor omgiwer mangårdsbyggningarne är af ansenlig widd och bördig samt innefattar en myckenhet fruktbärande trän. Gården har med den öfriga Soknen utom någon löfskog i ägorna, en kännbar brist på barrskog.

Rådmansö, en Ö uti Uplands skärgård hörande til Stockholms Län och Frötuna Skeppslag, håller i widd 0.4 qv. mil, utgör jämte några smärre kring-