Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/634

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RÅD
RÅN 623

liggande öar och holmar en Sokn, som är Annex til Frötuna Pastorat, och består af 52.5 Mantal. Marken är något bärgaktig. Jordmånen är til det mästa lera, på några få ställen swartmylla och mot saltsjön sandblandad. Skog finnes til husbehof och afsalu. Utsädet är 150 tunnor. Strömmingsfiske och något fjällfiske är inwånarnes egentliga yrke, jämte stenhygge och sjöfart. År 1810 war Folkmängden 1524. Kyrkan är belägen 1.75 mil fån Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne äro Riddersholm och den följande:

Rådmansö Kungsgård, har et wackert läge, består af 7 oförmedlade til 3 förmedlade Mantal; äger 16 tunnors utsäde, godt höbol, tilräckelig skog, godt fjällfiske. Åbyggnaden består af en huwudbyggning med 2 flygelbyggningar, alt af trä, jämte en wacker trägård.

Rådshuwud, en Sätesgård i Wästergötland.

Råksta, en Krut- och Pappersfabrik uti Åker Sokn i Södermanland.

Rålanda, et Rusthåll uti Skredswik Sokn i Bohusland, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, godt höbol, hjelpelig skog, tämeligen ansenlig mangårdsbyggning af trä, om 2 wåningar, med en trägård.

Råneå, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Norrbotns Län, håller i widd 30 qv. mil, och innefattar 58.2 Mantal. Soknen utgör til större delen ansenlig ådal omkring Råneälf. Marken är til större delen bärgaktig, jämnare wid hafsbandet än up i landet, hwarest förekomma åtskilliga stora bärg. Jordmånen är i allmänhet mager, med rådande sand; dock finnes på några ställen djup lera. Skogen har nedre i Soknen förr warit ymnig, men genom en längre

tids kolning och tjärubränning så aftagit, att den numera är föga bärgelig. Utsädet är 1230 tunnor. Ängarne äro här mycket gräsbärande och mulbetet ganska godt. Boskapsskötseln är således fördelaktig, så at smör och köttwaror kunna föryttras. Årligen säljes härifrån 7 à 800 lispund smör. Strömmingsfiske idkas i skärgården. Uti Älwen fångas lax, röding, forell och annan slags fisk. År 1810 war Folkmängden 2465. Kyrkan är belägen under 65 grad. 42 min. Polhöjd; 2.8 mil från Luleå. I Soknen finnas Melderstein, Järnwärk, Strömsund, masugn, och Hasafors, Järnmanufactur-wärk.

Rångedala, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Wänersborgs Län och Ås Härad, består af 5 Soknar: Rångedala, Moderförsamling, och Toarp, Espered, Tärby, Warnum, Annexer, samt innehåller 94 Mantal. Utsädet är 1330 tunnor. År 1805 war Folkmängden 3268. — Rångedala Sokn innefattar 23.4 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen består mästadelen af sandmylla. På skog är brist. Utsädet af alla slag är 300 tunnor. År 1805 war Folkmängden 806. Kyrkan är belägen under 57 gr. 45 min. Polhöjd; 7.6 mil från Wänersborg.

Rånum, en Sätesgård i Wästergötland.

Rånäs, en Sätesgård uti Fasterna Sokn i Upland, består af 2 Mantal. Mangården angenämt belägen wid sjön Skewiken, har wacker åbyggnad af trä, jämte en stor och wäl anlagd trägård, med många fruktträn och et orangeri. Under et och samma Gårdsbruk är det nära belägna Säteriet Medewi, 5 Mantal, Söderby Frälsehemman 2.5 Mantal, samt 4 andra hemman 0.75 Mantal, hwilka 10.25 Mantal hawa uti bättre och sämre jordmån tilsamman 100 tun-