Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/638

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
RÖE
RÖE 627

mästadels belägna på högder, från hwilka marken småningom sluttar til någon sjö. Rådande jordmånen är lös och flygtig lera, blandad med grus eller mojord. Somligstädes, såsom i Näskott Sokn, Häsle by i Rödön och på andra ställen är den sandblandad. Mossar och sumpiga slottrar samt så kallade floar äro ej sällsynta; de sidstnämnde, fordom små sjöar, utan matjord och oupnåelig grund, behöwa sekler för at bliwa til utdikning praktikabla. De förra har man i sednare tider med fördel, genom watnets afledning eller duglig dikning upodlat. Bleke eller sjelffrätjord har en lång tid ansetts för aldeles oduglig, men wid närmare granskning och försök befunnits gagnelig, så wida denna jordart flerestädes har til grund et slags blålera, som, jämte bleket, äger någon likhet med jordmärgel. Skogen är på många ställen öwer och på ännu flera, under behowet, och i bägge fall wårdslösad och ohushållsamt handterad. Utomdess är den så ojämnt byarne emellan skiftad och delad, at då den ena har at til försäljning aflåta ej allenast wedbrand, utan även timmer och sågstockar, har den andra naboen intetdera til husbehof. Så måste, til exempel, Rödö Prästebols innehaware köpa alla sina förenämnde behof af sina grannar i Häsle by. Utsädet är, per medium, råg 40 tunnor, korn 687, ärter och hafra 145 tunnor. Trägårdar finnas icke, som äro försedde med fruktträn, hwilka, efter flera försök, befunnits ej kunna uthärda klimatets fjäldartade hårdhet. För öfrigt har mästadels hwarje Gård sin behöfliga kryddgårds-täppa, hwaraf kan fås potäter, kålrötter, rowor, kål, korfkrydder, m. m. Godt fiske idkas i Storsjön och stora älwen; bland

andra slag af lake, harr, sik och laxöring. År 1810 war Folkmängden 2180. — Rödön Sokn består af 33.2 Mantal. Utsädet är: råg 15, korn 280, ärter och hafra 50 tunnor. År 1810 war Folkmängden 810. Kyrkan, af sten med et prydligt torn, är belägen wid Storsjön under 63 grad. 13 min. Polhöjd; 1.2 mil från Östersund.

Röe, en wälbygd Gård uti Idde Pastorat uti Smålänens Amt i Norge, nära til Fredrikshald. Huwudbyggningen som wetter åt trägården är af 2 wåningar. Trägården är anlagd på en brant backe och består af idel afsatser intil den nedersta, hwarest finnes et wackert lusthus. I trägården finnas några små parker samt åtskilliga goda fruktträn, däribland aprikoser.

Röeberg, en ansenlig och wäl odlad Gästgiwaregård uti Stadsböygdens Sokn uti Södra Trondhiems Amt i Norge, 2 mil från Trondhiem. Här är en ganska god hamn för jakter och små fartyg som här anlägga.

Röen, en Sokn, är Annex til Slidri Pastorat uti Landskapet Valders i Norge.

Röfors, et Järnwärk uti Medåker Sokn i Wästmanland, består af en hammare med 2 härdar och äger 600 skepp:d stångjärnssmide. Egen skog finnes icke utan Wärket driwes med köpkol.

Röfors, et Järnwärk uti Bodarne Sokn i Nerike, består af en masugn samt 2 stångjärnshärdar. Här är en af slagg upförd byggning för Smederne, som med prydlighet förenar waraktighet.

Rögen, en Sokn och Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge. År 1801 war Folkmängden 1356.

Rögla, en Sätesgård uti Wälinge Sokn i Skåne, består af 3.6 Mantal i sambruk med -

Q q 2