Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/899

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
888 UWE
WAD

Qwarts, som stundom hyser Lager af grå och blekröd Manganeshaltig kalksten, och öwertwäras af Qwarts och Fästspats-Drummer. I dessa blandade Stenlager förekomma Malmlagren 1000 alnar från Hafsstranden i de nu under arbete warande Gruwor, fortsättande åt Sydwäst öwer Utön, och kanske äwen til Järnmalmsskärpningarne på den närbelägna Ålaön. Gångarter äro qwarts, rödbrun Järnkisel, och stundom Strålsten. Malmen är til en del magnetisk, men til det mästa en skifrig Järnglans. Från dessa Gruwor hämtas Malm til Järnwärken i Norrland och Finland.[Dj 1]

Uwered, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kållands Härad, är Annex til Järpås Pastorat, samt består af 12.7 Mantal. Marken är jämn. Rådande Jordmånen är Lera och Lermylla. Skogsbristen är så stor, at där knappast finnes en Enebuske. Utsädet är mellan 5 och 600 Tunnor. År 1810 war Folkmängden 434. Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan.

Uwered, Herregården, en Sätesgård i förenämnde Sokn, består af 1 Mantal, äger 30 Tunnors Utsäde, ganska ringa Höbol, alsingen skog. Til Gården hörer Narefors, en Mjölqwarn med 2 par stenar.


W.

Wad, et Järnwärk uti Söderbärke Sokn i Dalarne, äger 100 skeppund Stångjärnssmide.

Wad, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Wadsbo Härad, är Annex til Hjälsta Pastorat, samt består af 12.5 Mantal. Jordmånens beskaffenhet ses wid Artikeln Hjälsta. År 1810 war Folkmängden 274.

Kyrkan är belägen 0.3 mil från Moderkyrkan. Här hawa fordom Upsala Konungar haft sit Upsala ödes-gods.

Vad, en Sokn är Annex til Skiolds Pastorat uti Stavangers Amt i Norge.

Wada, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Wallentuna Härad, innefattar 2 Soknar: Wada, Moderförsamling, Angarn, Annex, håller i widd 0.35 qv. mil, samt består af 29.75 Mantal. År 1810 war Folkmängden 493. — Wada Sokn håller i widd 0.17 qv. mil, består af 17.5 Mantal. Marken är mera bärgaktig än jämn. Soknen består af 2 Dalar, där fordom Sjö warit, och de högder, som dem omgiwa, hwaraf dock Södra delen af den Bärgås, som är öster om Wada Sjön, hörer til Garn Sokn. Den ena Dalen löper ifrån Norr til Söder, i hwilkens insänkning en del af Helgö Sjö, och det återstående af Wada Sjön ännu finnes; den andra från öster til wäster, en ännu synbar äldre eröfring ifrån Angarns Sjö. Den bästa åkerjorden är i denna dal, men ganska litet af första graden, den rådande Åker-Jordmånen är Lättjord, Ängen Dyjord. Soknen bestående til en god del af skogsmark, har dock icke tilgång på byggnads-wärke, hwilket blott Benhamra Rusthåll har til eget behof, och äwenledes til afsalu. År 1810 war Folkmängden 263. Kyrkan är belägen under 59 grad. 36 min. Polhöjd; 0.7 mil från Stockholm. I Sokn ligger Stora Benhamra, en Kongsgård och Lilla Benhamra et Rusthåll.

Wadensjö, en Sokn i Skåne, Malmö Län och Rönnebergs Härad, är Annex til Örja Pastorat, samt består af 7.2 mantal. Marken är jämn, sedan den slutar sig från 2 höjder, hwilka utgå från de så kallade Rönnebergs högar. Jordmånen är til det mä-

Djurbergs tillägg:
  1. Järngruworne äro belägna på Trama Frälsegårds ägor, de hawa fordom warit lönande, men arbetas nu för tiden med årlig förlust. Mangårdsbyggningen har i sednare åren bliwit ökad med 2 wackra flyglar af sten. Här finnes ock en ångmaschin til watupumpning. På Öns yttre til Östmo Sokn hörande uddar finnes skog för behowen. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1086]