Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/901

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
890 WAD
WAD

dan Pensionärerne bortflyttat, och deras stat bliwit förwandlad i penninge-inkomst. Huset hwaruti krigsmännerne bodt är förwandladt til Lazaret. Här är ock et Hospital med en kyrka samt en Triwialskola. Staden har sin förnämsta näring af handel, handtwärk och jordbruk. Handelen idkas med säd, salt, sill, win, krydder och kramwaror, utom andra af mindre betydenhet. Här finnes omkring 8 Handelsmän och 44 Wärkstäder. Af fabriksanstalter finnes en inrättning til bomulls och drällswäfnader samt en tobaksfabrik. Marknad hålles här den 2 Februari, 19 Maji, 6 October, enligt Almanackan, dessutom enligt Tunelds Geografi den 26 Junii och 10 Nowember. Stadens nuwarande numer bland rikets städer är 44. Stadens åkerjord innehåller 700 tunnland. År 1810 underhöllos 73 hästar, 70 oxar, 134 kor, 19 ungnöt, 156 får. Af märkwärdiga riksdagar som här bliwit hållne märkes den år 1523, då Gustaf Eriksson Wase blef utwald til Swea och Göta Konung. Staden kan föra sin uprinnelse alt til år 1300 om icke til än äldre tid. Staden utgör jämte Soknarne Sankt Per och Strå et regalt Pastorat, hwilket år 1810 hade 2492 inwånare.

Wadsunda, et Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Håbo Härad, wid Ekolens Wik Skofjärden, innefattar 2 Soknar: Wadsunda, Moderförsamling och Haga Annex, håller i widd 0.43 qv. mil, samt består af 60.6 Mantal. Marken i detta Pastorat är någorlunda jämn. Rådande jordmånen är lera; dessutom träffas mo och andra dåliga jordarter. Få byar äga hjelpelig skog; de öfrige äro aldeles skoglöse. Utsädet är omkring 12 tunnor på mantalet. År 1810 war Folkmängden 1098. —

Wadsunda Sokn består af 41.2 Mantal. År 1810 war Folkmängden 723. Kyrkan är belägen under 59 grad. 43 min. polhöjd; 4.4 mil från Stockholm. De betydligaste Gårdarne heta Ekhamn, Ala och Tible.

Vadsåe, en Sokn, är Annex til Hofs Pastorat uti Grefskapet Jarlsberg i Norge.

Vadsåe, en Sokn, är Annex til Brönöe Pastorat uti Nordlands amt i Norge.

Vadsöe, et Pastorat i Norge och Finmarkens amt, innefattar 2 Soknar: Vadsöe, Moderförsamling och Nessebye Annex. År 1801 war Folkmängden 1141.

Wagnhärad, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Hölebo Härad, wid en Hafswik, är Annex til Trosa Pastorat, håller i widd 0.7 qv. mil, samt består af 37.5 Mantal. Marken är mycket bärgaktig och ojämn. Rådande jordmånen är lera. På skog är i allmänhet brist. Utsädet är 260 tunnor. År 1810 war Folkmängden 793. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Trosa Stad. De betydligaste Gårdarne heta Fredriksdal och Åda.

Waholm, en Sätesgård uti Wad Sokn i Wästergötland, wid ån Tidan, består af 1.5 Mantal, med underlagt Frälsehemman Heljatorp. Åkerjorden består af en styf och bördig lera. Höbolet är tilräckeligt, men lämnar mästadelen Madhö. Sommarbetet är obetydligt. Det finnes blott i några hagar wid Gården. Utsädet är 32 tunnor, 12 om hösten och 20 om wåren. Skog finnes obetydligt, men hwilken dock ej är belägen inom Soknen. Mangårdsbyggnaden är af trä, gammal, dock brukbar. Den omgiwes af 2 trägårdar. Tidan lämnar tilfälle til fiske.

Waksala, på Kartan Waxala kallad, et Härad i Upland och Upsala Län, innefattar 3 Soknar: Waksala, Danmark och Gamla Upsala, håller i widd 1.36 qv.