Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/908

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WAL
WAL 897

trädets kullstörtande af ålder och röta blef kedjan uttagen och förwaras såsom et ålderdoms minnesmärke. Både kedjans beskaffenhet och läge giwa tilkänna at trädet warit nyttjat til en straff- eller skampåle, hwarom underrättelse dock numera icke är at tilgå.

Walstorp, en Sätesgård i Wästergötland.

Walsund, en Sätesgård i Södermanland.

Waltorp, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Gudhems Härad, är Annex til Segersta Pastorat, samt består af 14.5 Mantal. Marken och jordmånen äro af lika beskaffenhet som i Segersta. År 1810 war Folkmängden 273. Kyrkan är belägen 1.6 mil från Moderkyrkan. De betydligaste Gårdarne heta Wrangelsholm och Rössberga.

Walåsen, et Järnwärk uti Carlskoga Sokn i Wärmeland, består af 2 Hamrar, med 1100 skeppund Stångjärnssmide.

Walö, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Upland, Stockholms Län och Frösåkers Härad, håller i widd 1.49 qv. mil, samt innehåller af 45.25 Mantal. Åkern består til någon del af wälartad lera; det mästa af sand och grusbotn. Nästan all äng är trånig, bestående af fin sand, under en yta af förmultnade wäxter. Annö och Stumelbo Byar, hwilkas äng ligger wid Olands Ån äro dock, såsom mycket bördige, et undantag. Mulbetet är för de fleste byar dåligt och föga tilräckeligt. Utmarken och skog består af hällegångar, samt bärgbunden mark, grus och sandbotn, samt mo och röd gäslera på några ställen. Skogen har i förra tider warit ymnig, både til hus- och sågtimmer, samt kolning, är ännu med sparsam hushållning för de flästa byar hjelpelig eller nödtorftig.

Efter en häftig storm i Maji Månad 1795, som illa förstörde skogen finnes ännu förmultnade windfällen. Jordbruket kan här icke mycket utwidgas, dels af det hindret at en myckenhet grof sten i åkergärden widtager, där tegarne sluta; dels af för stort tilflöde af Olands Ån, dels ock af Forsmarks och Berkinge järnwärks dammar, som wid ymnigare wattuflöde wålla, at watnet mångestädes stiger öwer både ängar och åkrar. Det mästa af Frälsejorden hörer under Österby och något under Forsmarks Järnwärk. År 1810 war Folkmängden 1421. Kyrkan är belägen under 60 gr. 19 min. Polhöjd; 10 mil från Stockholm. Prästegården består af 1.25 Mantal Krono. De öfrige hemmanen äro dels skatte, dels frälse. De förre utgöra något öwer hälften. Största hemmansdelen är et halft, den mindsta et sjettedels Mantal. Järnmalm finnes uti Wamsta, Botilsbo, Rörbergs, Fogellecks, Långbro, Djupkärrets och Juwansbo Gruwor.

Valöe, en ansenlig Ö uti Hawet hörande til Finmarkens Amt i Norge. På denna Ö är belägen den lilla Staden Hammerfest. Ön tillika med Staden utgör en Sokn och Pastorat.

Wamlingbo, et Consistorielt Pastorat på Gottland, i Södra Fögderiet och Hoborgs Ting, utgör den sydligaste delen af Ön, innefattar 2 Soknar: Wamlingbo, Moderförsamling och Sundre Annex, samt består af 26.5 Mantal. Utsädet är 300 tunnor Råg och 170 dito Korn. År 1810 war Folkmängden 636. — Wamlingbo Sokn består af 18.9 Mantal. Marken är i det mästa jämn, med undantag af wästra stranden och närmast åt hafsbrynet, där så til sägande en kedja af små sluttande bärgsryggar framlöper; högre up åt landet består jordmånen dels af

I i i