Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/909

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
898 VAN
VAN

ör, dels af lera. Åt östra sidan, som gränsar mot Hamra Sokn är jordmånen mera rådande med sand, än med sand blandad. Skogstilgången är åt denna trakt hjelpelig. Utsädet är 200 tunnor Råg, och 100 dito Korn. År 1810 war Folkmängden 482. Kyrkan är belägen under 56 gr. 59 min. Polhöjd; 6.9 mil från Wisby.

Vandelven, et Pastorat i Norge, Romsdals Amt och Söndmörs Fögderi, innefattar 2 Soknar: Vandelven, Moderförsamling och Sövde Annex. Pastoratet är beläget wid 2 från Rövdefjorden gående twärfjordar kallade Vandelsfjord och Sövdefjord, från hwilka åter gå åtskilliga dalar up genom landet, som tillika med Fjordarnes stränder utgöra Pastoratets egenteliga sträckning. Fiskeriena äro af måttelig betydenhet, i anseende til de många höga grund, skär och fall som finnas i Fjordarne; däremot driwes åker- och boskapsskötseln med fördel, så at inbyggarne nästan endast däraf hawa deras näring. De föryttra en tämeligen ansenlig qvantitet säd och mjöl, äwensom en myckenhet victualier, samt ull. Den slags säd som här förnämligast brukas är hafra, af korn sås ganska litet och af råg än mindre. Almogens öfriga drift och handtering består uti at bygga båtar, at smida hwarjehanda redskap, samt tilwärka skinnhattar. Det som förnämligast brister är skog, särdeles Furuskog, hwaraf intet finnes, utom i Vandelvsdalen. År 1801 war Folkmängden 1409, däraf 857 i Moderförsamlingen och 552 i Annexen.

Vandsöe, et Pastorat och Tingslag i Norge, Mandals Amt och Listers Fögderi, innefattar 3 Soknar: Vandsöe, Moderförsamling, Spind och Herred, Annexer, samt Lastage-platsen

Farsund, som ock har egen kyrka. Huwudkyrkan är en af de största och wackraste Landskyrkor i Kristiansands stift. Tinget hålles i Farsund. År 1801 war Folkmängden 4947. Enligt et Kongl. Rescript skal, wid förefallande ledighet, Vandsöe och Farsund utgöra et Pastorat, och Spind samt Herred det andra.

Vang, et Pastorat och Tingslag i Norge och Distriktet Hedemarken, innefattar 2 Soknar: Vang, Moderförsamling och Furnäs Annex. År 1801 war Folkmängden 4955. I Vang Sokn, wid Sjön Mjösen, ligga 2 betydliga Sätesgårdar: Aker och Hammer. Tingstället är Gården Findsal.

Vang, et Pastorat och Tingslag i Norge och Distriktet Valders, innefattar 3 Soknar: Vang, Moderförsamling, samt Öje och Hurum Annexer. År 1801 war Folkmängden 2063. Tingstället är Gården Korsokern.

Vang, en Sokn är Annex til Frostens Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Vangnäs, en Sokn, är Annex til Legangers Pastorat uti Södra Bergenhus Amt i Norge.

Wangsbro, et Härad i Wästmanland och Wästerås Län, innefattar en enda Sokn: Färnebo.

Wankiva, et Regalt Pastorat i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, innefattar 2 Soknar: Wankiva, Moderförsamling och Ignaberga, Annex, samt består af 44.2 Mantal. År 1805 war Folkmängden 1374. — Wankiva Sokn består af 27.5 Mantal, samt innefattar 5 Byar: Wankiva. Marken är där ojämn och bärgaktig. Rådande jordmånen är sandig och utom odling med en och ljung bewuxen; har ingen skog. Mala af lika jordmån och föga skog. De öfrige torpen af samma jordmån men behöflig skog. Tullstorp har bättre jordmån, men mindre skog. Kärråkra har bättre swart-