Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/919

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
908 WEN
VEN

271. Kyrkan är belägen 0.2 mil från Moderkyrkan.

Wen, en Ö i Öresund. Se Artikeln Hwen.

Wena, se Hwena.

Wendel, en Sokn och Regalt Pastorat i Upland, Upsala Län och Örbyhus Härad, håller i widd 1.44 qv. mil, samt består af 115.2 Mantal. Marken är mera jämn än bärgaktig. Midt genom Soknen, från Norr til Söder framstryker en grusås. Rådande jordmånen tyckes wara lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet kan bestämmas til 700 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2260. Kyrkan är belägen under 60 gr. 11 min. Polhöjd; 3.5 mil från Upsala. De betydligaste Gårdarne heta Kettslinge, Örby, Bergby, Norrby.

Wendelsö, en Sätesgård uti Österhaninge Sokn i Södermanland, består af 2 Mantal, hwarunder 2 Frälsehemman brukas, äger 40 tunnors utsäde, ymnig skog och hötilgång, prydlig mangårdsbyggnad af trä, utwändigt rappad, wacker trägård.

Wenjan, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Dalarne och Fögderiet Åvan-Siljan, innefattar 2 församlingar: Wenjan, Moderkyrka, och Öje, Kapell, håller i widd 11.2 qv. mil, samt består af 8.5 Mantal. Soknen utgör til sin större del en ansenlig dalsträckning omkring Wanån. Marken är dels bärgaktig, dels jämn. Rådande jordmånen är sand och mo. Skog finnes ymnigt. År 1810 war Folkmängden 1117. Kyrkan är belägen wid Sjön Wenjan, hwilken håller i widd 0.28 qv. mil, under 60 gr. 56 min. Polhöjd; 9.5 mil från Falun. I Soknen finnes en Glasfabrik kallad Johannisholm.

Vennie, en ganska betydelig Gård, angenämt belägen wid en bugt af Strindfjorden uti Ytteröens Pastorat uti Norra

Trondhiems Amt i Norge. Mangården är wäl bebygd, med wackra trähus om 2 wåningar. Gården äger betydligt utsäde, ansenligt höbol, widsträckt utmark, skön skog. Wid ån som löper här förbi är et betydligt Sågwärk.

Vennes. Sålunda kallas 2 wackra och goda Gårdar uti Verran Sokn uti Norra Trondhiems Amt i Norge. Härwid befinnes en god hamn för jagter och båtar.

Vennesböygden, en Sokn är Annex til Ringeboe Pastorat uti Gudbrandsdalen i Norge.

Vennesland, en Sokn är Annex til Oddernäs Pastorat uti Mandals Amt i Norge.

Wensjö, en Gård uti Ottersta Sokn i Wästergötland, är Öwerjägmästare-Boställe, äger öwer 20 tunnors utsäde, godt höbol, ymnig skog.

Wentlinge, en Sokn på Öland, Södra Fögderiet och Gräsgårds Härad, är Annex til Ås Pastorat, samt består af 13.6 Mantal. År 1810 war Folkmängden 360. Kyrkan är belägen 0.5 mil från Moderkyrkan.

Weppeby, en Herregård uti Östuna Sokn i Upland, äger 32 tunnors utsäde, ymnigt höbol, hjelpelig skog, förfallen åbyggnad, ansenlig trägård.

Verdalen, et Pastorat i Norge och Norra Trondhiems Amt, innefattar 3 Soknar: Stikkelstad, Moderförsamling, Vuku och Halle, Annexer. Det utgör en dalsträckning omkring en å som faller i Trondhiems Fjorden, samt sträcker sig i öster ända til Jämtlands gränsen. Sädesaflingen är här betydelig, icke allenast för det at jordmånen är tämeligen bördig, utan jämwäl at Bönderne i allmänhet äro duglige och flitige arbetare. Boskapsskötseln är ock tämeligen wigtig. Skogshygge til sågtimmer är ock en näringsgren, änskönt denna har i sednare ti-