Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/920

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
VER
WER 909

der mycket aftaget och synbarligen wil framdeles aldeles förswinna, i anseende til det omåttliga hygget och de i sednare tider i bruk komne handsågar. År 1769 war Folkmängden 3027, men år 1801 hade den förkofrat sig til 3890.

Verdalsören, en Ort uti Verdals Pastorat, wid åns utlopp i Fjorden. Här befinnes en ansenlig samling af hus, anlagde i ordning efter 2 långgator och et par twärgränder, hwilka giwa Orten utseende af en liten stad. Orten bebos af handtwärkare, fiskare, krögare, arbetsfolk, samt några enskilda hushåll, utom bondeståndet, däribland 2 Köpmän, som äro Borgare i Trondhiem. Inbyggarne höra til Stikkelstads Soknekyrka. Platsen tilhörer den nära liggande Gården Moe eller Maritvold. Här stå kongliga tältbodarne och därwid befinnes en exercitie-plats. Bland Handtwärkarne som här bo äro Handskmakarne bekante för deras goda handskar. Härwid är en stor fart öwer ån med färjor och allmänna landswägen mellan Verdalen och Inderöen går härigenom.

Vernekloster, en ansenlig Herregård uti Rygge Sokn uti Smålänens Amt, 1 mil från Staden Mos i Norge. Gården har före Reformationen warit et Nunnekloster.

Verran, eller Vestvig, en Sokn är Annex til Ytteröens Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge. Här finnes åtskilliga betydliga Gårdar, såsom Sand, Voldset, Molden, Vestvig, hwilka äro wäl bebyggde, samt god mark til sädes- och höafling, men förnämligast betydliga skogar, hwarför ock här äro många sågwärk. I et Hafssund idkas godt fiske, förnämligast af torsk.

Werum, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Göinge Fögderi, är Annex til Wisseltofta Pastorat, samt består af 27.2 Mantal. Markens beskaffenhet och skogstilgången är anförd wid Artikeln Wisseltofta. År 1805 war Folkmängden 720. Kyrkan är belägen 0.8 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Skeinge.

Wese, en Sätesgård uti Bro Sokn i Bohusland, wid en wik af Hawet Brofjärden kallad, består af 1 Mantal, äger 40 tunnors utsäde, godt höbol, skog til husbehof, wacker åbyggnad af trä.

Wesene, en Sokn i Wästergötland, Wänersborgs Län och Gäsene Härad, är Annex til Björke Pastorat, samt består af 10.5 Mantal. Marken är ojämn och stenbunden. Rådande jordmånen är femjord eller mjäle. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 178 tunnor af all slags säd, utom wete och ärter. År 1805 war Folkmängden 295. Kyrkan är belägen 1 mil från Moderkyrkan.

Wessige, et Regalt Pastorat i Halland, och Årstads Härad, innefattar 2 Soknar: Wessige, Moderförsamling, och Askome, Annex, samt består af 40.3 Mantal. Marken är til det mästa bärgaktig och med ljung bewuxen. Jordmånen består af sand- och swartmylla. Någon boke- och surskog finnes til husbehof, äwen något til försäljning. Utsädet är 800 tunnor. — Wessige Sokn består af 29.2 Mantal. Utsädet är 600 tunnor. År 1805 war Folkmängden 839. Kyrkan är belägen under 56 gr. 58 min. Polhöjd; 3.2 mil från Halmstad. Den betydligaste Gården heter Bjerrome.

Vestbye, et Pastorat och Tingslag i Norge, Aggershus Amt och Borresyssel, innefattar 3 Soknar: Vestbye, Moder-