Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/926

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WIB
WIC 915

ken är ojämn. Bärg och dalar intaga det mästa af Landet mot Hafssidan. Utsigten på denna trakt är för resande sommartiden behagelig, då man från högderne mellan flera kala bärg skådar i sluttningen löfskog, åkrar, ängar, byar om hwart annat; men där nedanföre dalar och små sjöar; alt i granskapet af Botniska Hawet, hwars wikar sträcka sig intil landswägen. Rådande jordmånen är lera, dock i några fjäldbyar sand. Af skog hawa några byar ymnigt, de fläste hjelpeligt, några lida brist därå. Utsädet är: Råg 25 tunnor, korn 350, ärter 40, potäter 60. År 1810 war Folkmängden 1274. Utom åkerbruk och boskapsskötsel äro wäfnad och hafsfiske almogens näringsgrenar. Kyrkan är belägen 1.3 mil från Moderkyrkan. Märkwärdig Ort är Skulbärget, beläget wid Landswägen, och wisar åt den sidan likasom en slät wägg; ifrån foten til spetsen är det 130 famnar högt; något up i bärget befinnes en håla 5 famnar lång och 3 famnar bred.

Wibyholm, en Sätesgård uti Årdala Sokn i Södermanland, med underliggande Skälby Ladugård, äger 40 tunnors utsäde, däremot swarande äng, samt widsträckt skog, stor och prydlig stenhusbyggnad om 2 wåningar, stor trägård med et wackert orangeri af sten.

Wibynäs, en Sätesgård uti Björnlunda Sokn i Södermanland.

Wickhusnäs, en Sätesgård uti Lilla Rytterne Sokn i Wästmanland, i sambruk med Wickhusberg, äger några och 40 tunnors utsäde, godt höbol, tilräckelig skog, godt fiske, mangårdsbyggnad af trä, gammal.

Wickleby, en Sokn och Consistorielt Pastorat på Öland, Södra Fögderiet och Algutsrums Härad, består af 16.6 Mantal. Marken är öwerallt jämn,

fastän något stenbunden. Rådande jordmånen är sandblandad swartmylla och örjord, något lerjord, men mästadelen af sämre slag, som wit eller så kallad björklera. Skog finnes intet, utom litet hassel och törne, som dock är i synbart aftagande, oagtadt de fläste för dess besparing förskaffa sig wedbrand från Småland. Utsädet af all brukelig slags säd är 500 tunnor. År 1810 war Folkmängden 555. Kyrkan är belägen 1.8 mil från Kalmar, sjöwägen öwer Kalmare Sund. Prästegården äger 30 tunnors utsäde, åbyggnad enligt lag. Med skogen förhåller sig lika med hwad om Soknen i allmänhet är anfördt. I Soknen finnes ett Häradsskriware-boställe som äger mellan 30 och 40 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, obetydlig åbyggnad af trä.

Widarp, eller Widerup, en Sätesgård uti Gårdstånga Sokn i Skåne, belägen på en slättmark wid Käflinge Å, består af 6.5 Mantal, äger 80 tunnors utsäde, ymnigt höbol. Åbyggnaden är widlyftig och prydlig. Borggården består af 3 af tegelsten från grunden upförda stora byggningar; huwudbyggningen som är den största, är 3 wåningar hög, utom kälrarne; de andre 2 nämligen Flygelbyggningarne, äro en wåning höga utom Suterränen; altsammans inneslutet inom en bred graf. Nära til Borggården ligger trägården, i modern smak anlagd, håller i widd 9.3 tunnland, samt är försedd med sköna fruktträn och en wattukonst, som kastar watnet 9 à 10 alnar up i högden. Uti grawen omkring mangården är godt fiske af karp och rudor. Skogen består uti en djurhage, omgiwen med en stenmur om 2 famnars högd, hwaruti wistas hjortar och rådjur. På Gårdens närmaste ägor äro anlagde planteringar af löf-