Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/928

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WID
VIG 917

torn utanför byggningen, samt et fyrkantigt torn inne på borggården, som är med murade grawar omgiwen. Trägården är wacker, samt försedd med et orangeri. — På Gårdens rå och rör är upförd en ny Gård Segesholm kallad, som äger 20 tunnors utsäde, god höbärgning, tilräckelig skog. Så wäl man- som ladugård äro af korswärke. Stället är både genom konst och natur utmärkt wackert. Til Gården höra 30 Mantal frälsehemman, 69 torp, 4 mjölqwarnar och 1 sågwärk.

Wifolka, et Härad i Östergötland, innefattar 8 Soknar: Normelösa, Härberga, Weta, Wiby, Östra Tollsta, Sya, Mjölby, Wästra Harg.

Wifors, et Järnwärk uti Hamrånge Sokn i Gästrikland, består af 2 stångjärnshamrar, med 4 härdar, 1 knipp- och 2 spikhamrar. Mangårdsbyggningen af trä är utwändigt rappad och wacker, därwid en fruktträgård. Til wärket hörer en tull-mjölqwarn. Wid Gården äro i sednare tider ansenliga odlingar gjorde, så at utsädet kan beräknas til 20 tunnor.

Vig, en ganska ansenlig Gård uti Sövde Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Vig, en ansenlig Herregård uti Sökelwen Sokn uti Romsdals Amt i Norge.

Vig, et Pastorat i Norge, och Norra Bergenhus Amt, innefattar 5 Soknar: Vig, eller Hopperstad, Moderförsamling, samt Qvamsöe, Kirkeböe, Arnefjord och Hof, Annexer. År 1801 war Folkmängden 3257. En bedröflig händelse inträffade här år 1811, natten mellan den 1 och 2 December. Sedan mycket rägn hade fallit om hösten, kom en natt et owanligt wattuflöde som orsakade åtskilliga fjeldskred; det största skedde på Gården Nåsse i Arnefjord Sokn,

hwarest det borttog en hel gård, som war bebodd af 7 hushåll, och emedan det skedde om natten, medan alla såwo, så omkommo 49 människjor. Det stora klippestycket som utbrast liger nu där Gårdens hus tilförene stått. Enligt et Kongl. Rescript skal wid förefallande ledighet Kirkeböe Sokn läggas til det år 1807 inrättade Pastoratet Ludevig i Nordhordlän.

Vig, en Sokn, är Annex til Indre Holmedals eller Sande Pastorat uti Norra Bergenhus Amt i Norge.

Vig, en Sokn, är Annex til Fosnäs Pastorat uti Norra Trondhiems Amt i Norge.

Vig, en Sokn, är Annex til Brönöens Pastorat uti Nordlands Amt i Norge.

Vigeböyd, en Sokn, är Annex til Fieldbergs Pastorat, uti Södra Bergenhus Amt i Norges.

Vigedal, et Pastorat i Norge, Stawangers Amt och Ryefylke Fögderi, innefattar 3 Soknar: Vigedal, Moderförsamling, samt Sandeid och Imsland, Annexer. Pastoratet är litet, men romantiskt wackert. År 1801 war Folkmängden 1385.

Vigeland, en Gård uti Vennesland Sokn uti Mandals Amt i Norge. Här är en masugn til et järnwärk, hwartil malmen hämtas från 2 gruwor belägna uti Twed Sokn. Malmen håller 60 procent, men är strängsmält.

Vigen, en Sokn, är Annex til Bynässets Pastorat uti Södra Trondhiems Amt i Norge.

Viger, eller Odalen, en Sokn, är Annex til Nordrehougs Pastorat uti Ringerige i Norge.

Vigersund, en Sund wid ändan af Sjön Tyrifjorden uti Modums Pastorat uti Budskeruds Amt i Norge; hwaröwer är en stor fart mellan östra och wästra sidan. Härifrån löper en Älf kallad Snarums Elv, som danar