Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/933

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
922 WIM
WIN

Folkmängden 969, däraf 430 woro mankön och 539 qwinkön. Inbyggarne hawa sin näring af jordbruk, handtwärk och handel. En betydelig handelsgren är oxars upköpande och försäljande i Stockholm. Här finnes 1 apotek, omkring 16 handelsmän och 50 handtwärkare uti 22 särskildta handtwärk. Stadens ägor bestå af 9.5 Mantal. Åkerjorden utgör 300 tunnland och ängen 360 parmar höwall. På Stadens ägor finnas 19 torp. År 1810 underhöllos i Staden 50 hästar, 20 oxar, 160 kor, 40 ungnöt, 200 får. Stadens nuwarande numer bland Rikets Städer är 68. Marknad hålles här den 19 Januari, 24 Februari, 7 October, 14 December, enligt Almanackan, dessutom enligt Tunelds Geografie den 18 Maji och 10 Junii. Staden utgör jämte Soknarne Wimmerby och Pelarne et Regalt Pastorat, som består af 69 Mantal, och år 1810 hade 3120 Inwånare.

Wimmerby Sokn består af 32.5 Mantal. Marken är öwermåttan stenbunden, dock bördig. Högder och dalar omskifta beständigt. I Söder om Wimmerby Stad är en widsträckt slättmark, som höst och wår står under watn. Jordmånen består af sand och sandblandad mylla. Skog finnes nära ymnigt. Twåtredjedelar af öpna jorden besås beständigt. Utsädet är 600 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1556. Soknen förrättar sin gudstjänst i Stadens kyrka. De betydligaste Gårdarne heta Winketomta och Storebro.

Winberg, et Regalt Pastorat i Halland och Faurås Härad, innefattar 2 Soknar: Winberg, Moderförsamling, och Staffinge, Annex, samt består af 73 Mantal. Utsädet är mellan 1300 och 1400 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1864. — Winberg Sokn består af 43 Mantal. Marken är

merendels jämn, utom några få kullar och bärg, som här och där finnas strödde. Rådande jordarten är sand. På skog och tårfmåsfar lider Soknen brist. Utsädet är mellan 600 och 700 tunnor. År 1805 war Folkmängden 906. Kyrkan är belägen under 56 gr. 56 min. Polhöjd; 3 mil från Halmstad.

Windelälven, en Ström i Lappland, har sit ursprung wid Norrska Fjäldryggen, är 34 mil lång och faller i Umeälf, 3 mil åwanföre dess utlopp i Hawet.

Windö, en ansenlig ö uti Uplands skärgård, hörande til Wärmdö Sokn.

Windö, en Sätesgård uti Eds Kapellsförsamling i Småland, består af 4 Mantal, äger något öwer 20 tunnors utsäde, uti en jordmån, hwaruti leran mäst råder, ehuru där ock finnes mylla och dungjord, hjelpeligt höbol. Bete och skog hittils efter behowet warit hjelpeligt nog, ehuru marken öwer alla ägorna, äwen wäl i åkergärdena är nog bärgaktig. Åbyggnaden består af en stor huwudbyggning af trä, något gammal med 2 nyare flygelbyggningar; hjelpelig trägård.

Wing, et Regalt Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Walla Härad, innefattar 3 Soknar: Wing, Moderförsamling, Stenum och Skärf, Annexer, samt består af 44.5 Mantal. Utsädet är 210 tunnor råg och 500 tunnor korn. År 1810 war Folkmängden 874. — Wing Sokn består af 10.6 Mantal. Marken är tämeligen jämn. Rådande jordmånen är stark sand. Skogen bestående mästadelen af gran, är klen och obetydlig. Utsädet är 50 tunnor råg och 150 dito wårsäd. År 1810 war Folkmängden 177. Kyrkan är belägen under 58 gr. 23 min. Polhöjd; 3.7 mil från Mariestad. Den betydligaste Gården heter Härlingstorp.