Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/935

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
924 WIN
WIN

och smärre sjöar, strömar och wattudrag, som finnes inom denna Sokn, wid hwilka Herregårdarne och Bondehemmanen äro anlagde, giwa lägerheterne i allmänhet et pittoreskt utseende. Huru wida detta wärkar på hälsan lämnas därhän, men under 30 års tid, 1783 – 1813, har gemenligen de föddas antal warit dubbelt emot de dödas. På 10 års tid, 1803 – 1813, har ingen koppsmitta wisat sig härstädes, och äro under detta tidskifte 800 barn vaccinerade. År 1810 war Folkmängden 1480. Kyrkan är belägen under 58 gr. 59 min. Polhöjd, 5.5 mil från Nyköping. Herregårdar, som finnas inom Soknen äro Sjöholm, Clastorp, Bäckershåf, Skalltorp, Götbol, Fostorp med Bodaholm, Barksäter. Järnhammarwärk och Manufakturwärk äro Krämbol och Forssa. Större Mjöl- och Tullqwarnar i Soknen äro Genneqvarn, med 4 par skattlagde stenar, Boqvarn med 4 d:o, Storforssaqvarn med 3 d:o, Lillforssaqvarn med 3 d:o. Församlingen äger et Sokne-magasin försedt med 500 tunnor qwarntorr råg, samt en hospitals-inrättning för 12 fattige personer.

Winketomta, en Sätesgård uti Wimmerby Sokn i Småland, äger 24 tunnors utsäde, i tredingssäde, ymnigt höbol, knapt hjelpelig skog, fastän utmarken är stor, förstörd genom här brukliga swedjandet. Mangården är föga bebygd. Huwudbyggningen af trä nybygd i början af detta århundradet, är hwarken ansenlig eller prydlig, har 2 förfallne flyglar. Trägården är widsträckt men förfallen.

Winköl, et Præbende Pastorat i Wästergötland, Mariestads Län och Skånings Härad, innefattar 2 Soknar: Winköl, Moderförsamling, och Marum, Annex, samt består af 32.6 Mantal. Marken är nästan jämn.

Jordmånen är af åtskillig art. Den består til det mästa af lera och lermylla, samt på wissa ställen af sand och sandmylla, klapur- mo- och måssjord. Utsädet är 730 tunnor. På de största hemman sås 80 à 90 tunnor wårsäd, på de medelmåttige 50 d:o och på de mindre 30 à 40 d:o, hwaraf huwudsädet utgöres af blandkorn och hafra. Afkastningen i medelmåttiga år är wanligen femte à sjette kornet. Höslottern är obetydelig å de hemman som träda sin jord, men betydligare å dem som äro i ensäde. Sommarbetet är otilräckeligt, dock bättre för dem, som bo nära intil Kron-parken Furubacka. Boskapsaweln kan i närwarande ställning ej bringas til någon särdeles högd. Säd utgör det enda medlet för Landtboen at afbörda sina utskylder och förskaffa sig behöfliga waror. År 1810 war Folkmängden 910. — Winköl Sokn består af 22.4 Mantal. Jordmånen är sand och sandmylla. De fläste hemman äga skog, dock icke tilräckelig för behowen, och aldeles ingen til timmer. Utsädet är 474 tunnor. År 1810 war Folkmängden 591. Kyrkan är belägen under 58 gr. 20 min. Polhöjd; 5 mil från Mariestad, och 0.8 mil från Skara. Den betydligaste Gården heter Blombacka.

Winnersta, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Aska Härad, innefattar 2 Soknar: Winnersta, Moderförsamling,och Motala, Annex, samt består af 66.4 Mantal. Utsädet är mellan 1000 och 1100 tunnor. År 1810 war Folkmängden 2488. — Winnersta Sokn består af 27.5 Mantal. Marken är på några ställen bärgaktig, men til större delen jämn; de bärgaktiga delarne äro bewuxne med granskog, så at några hemman äga litet däraf til bränsle och hägnad, men åtskillige sakna helt