Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/938

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WIR
WIS 927

Kyrkan är belägen 94 mil från Kalmar. Den betydligaste Gården heter Eksebo. För öfrigt finnes i Soknen 1 Pappersfabrik kallad Fröåsa, samt 2 Garwerier, hwaraf den ena kalladt Finnefors är beläget i den delen af Soknen som hörer til Kalmare Län, och det andra benämdt Björnö uti den delen som ligger i Jönköpings Län.

Wirum, en Sätesgård uti Misterhult Sokn i Småland, äger inemot 20 tunnors utsäde, tämligen godt höbol.

Wirån, et Järnwärk uti Björkwik Sokn i Södermanland, består af 3 stångjärnshamrar, med 5 härdar, och 1300 skeppunds smide, 1 spikhammarstock med 2 spikhamrar, 1 räckhammare; äger ingen annan skog, än den uplåtne Recognitions-skogen; här förutan wäl ock rättighet at kola af torr och nedliggande wed å den inom Soknen belägna kronoparken, men måste i öfrigt til wärkets fulla gång förskaffa kol från andra orter. Åbyggnaden är wacker.

Wisbohammar, en Sätesgård uti Wårdinge Sokn i Södermanland, består af 1 Mantal, äger 30 tunnors utsäde, nöjaktigt höbol, huwudbyggning och 2 flygelbyggningar samteligen af trä, samt gamla, tämeligen god trägård.

Wisby, en Stad på Gottland, belägen på wästra kusten, under 57 gr. 39 min. Polhöjd; 10 mil från fasta Landet och 18 mil i rät linea från Stockholm. Han är omgiwen med en mur, håller i längd 700 famnar, i bredd 330 och i widd 154 tunnland; men inom dess omkrets befinnas ansenliga åkerfält, plantager, kålland och ängar, som icke äro bebyggde samt hamnen, hwilka tilsamman innehålla 66 tunnland. Gatorna äro irregulära, bugtiga och til en stor del trånga. De äro omkring 40 til

antalet. Torgen äro 3, samteligen irregulära. Staden är Säte för Landshöfdinge-Ämbetet, och Biskopen, samt har 1 Trivialskola och 1 Apotek. Landshöfdingens Residence-hus ligger utom Staden, nära därintil. Af byggningar märkes Domkyrkan, hwilken är wacker. — År 1810 war Hushållens antal 1063, och Folkmängden 3577, hwaraf 1450 woro mankön och 2127 qwinkön. Näringsfång äro handel och sjöfart, fabriksrörelse, handtwärk och jordbruk. Af manufakturer finnas 1 Sockerbruk, 2 Tobaksfabriker, 1 Buldans-fabrik, 1 Ylle- och Regarns-spinneri, 1 Winättike-fabrik, 1 Såpsjuderi och 1 Marmorbruk, hwarest de i Stenkumla Sokn befintliga marmorarter uparbetas. Utförswaror äro förnämligast kalk, bjälkar, bräder, tjära, fårkött, hudar, skinn, ylletröjor, ullstrumpor, walmar, nötter, såpa, winättika, slipsten, blocksten, marmor. År 1805 ägde Stadens Handelsmän 73 Fartyg. Utrikes farten sker mästadelen til Danzig, Lybeck och Flensborg, och inrikes farten til Stockholm och Kalmar. Handelsmännernas antal är mellan 30 och 40 och Handtwärkarnes omkring 170 uti 34 Handtwärk. Hamnen är god, samt tjänlig för fartyg, som ej ligga öwer 9 fot djupt. — Staden är urgammal och har tilförene legat på en annan ort, men redan öwer 1000 år har han stått på nuwarande ställe. Han har i fordna tider warit ganska ansenlig, samt en af de största i Norden. Han har warit inbegripen uti Hansestädernas samlag, samt en af de förnämsta wid Östersjön då belägna städer. Under Påwedömet hawa här warit 13 kyrkor samt 5 kloster inom och 2 utom staden. Ännu finnes här 10 kyrkor, men flästadelen af dem stå öde. Lämningar efter dessa, mästadelen