Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/943

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
932 WOM
WOX

i Skåne, som efter Soknen kallas Wombsjön. År 1805 war Folkmängden 459. Kyrkan är belägen under 55 gr. 49 min. Polhöjd; 3.4 mil från Malmö.

Womb, på kartan Wåmb kallad, en Sokn i Wästergötland, Mariestads Län och Kåkinds Härad, är Annex til Sköfde Pastorat, samt består af 13 Mantal. År 1810 war Folkmängden 338. Kyrkan är belägen 0.25 mil från Sköfde Stad.

Vosse, et Pastorat i Norge, Södra Bergenhus Amt och Hardangers Distrikt, innefattar 4 Soknar: Vosse, eller Vossevangen, Moderförsamling, samt Evanger, Venie och Opheim, Annexer. Detta Pastorat ligger up i Landet inemot 4 mil från Bergen, samt är på alla sidor med höga och ofarbara bärg och klippor omringadt, hwilka endast på 3 à 4 ställen hawa öpningar eller dalar, genom hwilka wägarne gå til och ifrån andra nägder. Det sträcker sig i längd omkring 8 mil. Det är en ganska angenäm nägd öweralt försedt med skog, därimellan åkrar och ängar, strömar och många sjöar, hwilka icke litet försköna traktens behagliga läge. Sätesaflingen är här mycket blomstrande, emedan jordmånen är ganska bördig, så at inbyggarne hjelpa sig med egen säd. Likaledes är här god höfångst, samt bete om sommaren för boskapen, så at härifrån kunna til nästgränsande städer afyttras en myckenhet hästar, nöt, får, fetaljewaror och hudar. Humla aflas i tämelig mängd, så wäl til eget behof som til salu. Skogarne äro tilräckelige til hwarje Gårds behof af bränsle och byggningstimmer. Detta Pastorat skattas således at wara kärnan af Nordhordlän, samt en af de behagligaste Nägder i Norge. År 1801 war Folkmängden 7032. Moderkyrkan är en

af de största och prydligaste i Norge, 27 famnar lång med et ansenligt torn.

Woxna, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Hälsingland och Södra Fögderiet, håller i widd 5.5 qv. mil. Marken är jämn och bärgaktig, genomskuren af en myckenhet sjöar och måssar. Skog finnes ymnigt. År 1810 war Folkmängden 475. Kyrkan är belägen under 61 gr. 19 min. Polhöjd; 13 mil från Gefle, och 8 mil från Söderhamn. — I Soknen är beläget et Järnwärk af samma namn, hwilket består af 1 masugn, 3 stångjärnshamrar med 5 härdar, 1 knipphammare samt 4 spikhamrar. Smidet är 2320 skeppund, hwaraf 400 förädlas til spik, knippjärn och bandjärn. Soknens kyrka är belägen wid wärket.

Woxnan, en Älf, hwilken är den största af Ljusnans grenar, har sin uprinnelse i Härjedalen, utgör til en del gränsen mellan Hälsingland och Dalarne, flyter sedermera genom Soknarne Woxna, Åwanåker, Alfta och Boldnäs, samt faller i Ljusnan efter et lopp af 16 mil. Af denna Älf hawa både Soknen och Järnwärket bekommit sina namn.

Woxtorp, en Sokn i Småland, Kalmare Län och Södra Möre Härad, är Annex til Halltorps Pastorat, samt består af 18.6 Mantal. Marken är jämn, fri från bärg. Rådande jordmånen är lerblandad swartmylla, utom en sträcka närmast Hafsstranden, som består af sand, hwilken nyttjas til beteshagar. I hela Soknen är brist på skog och på sina ställen til nödig wedbrand. Jordmånen är bördig, och alla inbyggarne hawa af hemmanen sit rundeliga uppehälle. År 1810 war Folkmängden 405. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. I Jegellösa