Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/949

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
938 WRÅ
WÅX

Wårfrukyrka, en Sokn i Upland, Upsala Län och 3 Härad: Åsunda, Trögd och Lagunda, är Annex til Enköpings Pastorat, håller i widd 0.65 qv. mil, samt består af 54.8 Mantal förmedlade från 81 oförmedlade. Marken är i allmänhet mera jämn än backig, dock finnas här många kullar och låga bärg. Jordmånen består til hälften af lera, treåttondelar swartmylla och en ottondel sandblandad jord. Öpna jorden utgör 1800 tunnland, hwaraf hälften årligen besås. Ängen giwer omkring 4600 sommarskrindor hö, mäst sidwall. Betet är swagt. Af skog kan man anse at en åttondel har til husbehof, femåttondelar til mer och mindre understöd, men måste årligen fylla behowen från andra Soknar; en fjärdedel äger alsingen skog. År 1810 war Folkmängden 1132. Soknen förrättar sin Gudstjänst i Enköpings Kyrka. De betydligaste Gårdarne heta Boda och Walla.

Wårwik, en Sokn i Dalsland och Wedbo Härad, är Annex til Blomskogs Pastorat i Wärmeland, samt består af 13.6 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet samt skogstilgången är anförd wid Artikeln Blomskog. Med sjöar är Soknen wäl försedd; de intaga en stor del af dess widd. Af dem äro 3 ansenlige: Wästra Silen, hwilken ligger midt i Soknen, samt Östra Silen och Lelången, som gränsa härintil. Utsädet kan räknas til 40 tunnor hafra och 6 tunnor korn på hwarje Mantal, af orsak at rågsädet på de flästa ställen uragtlåtes. År 1810 war Folkmängden 879. Kyrkan är belägen 1.4 mil från Moderkyrkan. Den märkwärdigaste Orten är Krokforssen.

Wåthult, en Sokn i Småland, Jönköpings Län och Wästbo Härad, är Annex til Wilsta

Pastorat, samt består af 10 Mantal. Marken är bärgaktig. Jordmånen är mästadelen sandmylla. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är mellan 200 och 250 tunnor hafra. Korn och råg sås obetydligt. År 1810 war Folkmängden 311. Kyrkan är belägen 1.2 mil från Moderkyrkan.

Wåxnäs, en Sätesgård i Wärmeland.

, en Sokn i Skåne, Kristianstads Län och Gärds Härad, är Annex til Kristianstads Pastorat, samt består af 24.2 Mantal. År 1805 war Folkmängden 924. Kyrkan som är stor och wacker, af huggen sten bygd samt försedd med 2 torn, är belägen 0.5 mil från Kristianstad. Omkring kyrkan ligger en stor By, som ock kallas , och innefattar 11 hela Rusthåll och 2 Militie-Boställen. Han har fordom warit en urgammnal och icke liten stad, som haft flera kyrkor och kloster, hwaraf endast Soknekyrkan är qwar, men lämningar finnas efter 2 andra kyrkor. Han har ännu liknelse af Stad med Torg och Gator. Han blef upbränd af Swenskarne åren 1452 och 1509, samt aldeles förstörd år 1612.

Wäbjörntorp, en Gård uti Fridened Sokn i Wästergötland, är Fändriks-Boställe wid Wästgöta Regemente och Wartofta Compagnie, äger nära 20 tunnors utsäde, hjelpeligt höbol, ymnig skog, passabel mangårdsbyggnad.

Wäboholm, en Sätesgård i Småland.

Wäckelsång, et Consistorielt Pastorat i Småland, Wexiö Län, Konga Härad, innefattar 3 Soknar: Wäckelsång, Moderförsamling, Tingsås och Uråsa, Annexer, samt består af 95.3 Mantal. Utsädet är 2250 tunnor. År 1810 war Folkmängden 3879. — Wäckelsång Sokn består af 50.2 Mantal. Marken är ojämn och bärgaktig. Jordarten består af