Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/950

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WÄC
WÄD 939

sandblandad Mulljord, som på Utmarken mäst är med ljung bewuxen. Skog finnes til wedbrand och gärdsel, men timmer finnes på ganska få ställen. Utsädet är 1150 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1429. Kyrkan är belägen under 56 gr. 39 min. Polhöjd; 2.4 mil från Wexiö. I Soknen finnas 3 Sätesgårdar: Lidhem, Ekeryd och Boeryd.

Wäckelsön, en Herregård uti Wärmeskog Sokn i Wärmeland, har en wacker och förmånlig belägenhet på en halfö wid Sjön Wärmelen, äger 40 tunnors utsäde, 5 om hösten och 35 om wåren, höbärgning til 200 lass, hjelpelig skog til husbehof, förfallen åbyggnad, trägård med 50 fruktträn.

Wäddö, en Sokn och Regalt Pastorat i Roslagen och Bro skeppslag, wid Hawet, håller i widd 1.49 Qv. mil, samt består af 87.4 förmedlade Mantal, då därifrån drages de Byar uti Häwerö, Wätö och Söderby Soknar, hwilka höra til tingslaget men ej kyrkolaget. Kyrkoherde- och Capellans-Bolet i Soknen utgöra tilsamman 3 Mantal. Hela summan är således 90.4 Mantal. Östra delen af Soknen har fordom utgjort en ö, men är numera til större delen sammanwuxen med fasta Landet. Marken är bärgaktig och ojämn, med mycket sanka ställen, samt större och smärre kärr. Den rådande jordmånen är sand til mästadelen, något molera samt liten del swartmylla och lera. Tilgången på skog är ganska olika. En del Byar äga aldeles ingen skog, några obetydelig, men åter andra tarwelig. Utsädet är omkring 700 tunnor, däraf hälften är höst- och den andra hälften wårsäde. Belägenheten af Soknen wid och uti Ålands Haf är i flere afseenden fördelaktig, men fisket har i de sednare åren

så aftagit, at därpå numera intet afseende är at göra. År 1810 war Folkmängden 1975. Kyrkan är belägen under 60 gr. Polhöjd; 8 mil från Stockholm. De betydligaste Orterne äro Ortala Järnwärk, Grislehamn Post-Contor och Boda Herregård. Ibland Soknens beswärligheter räknas den henne åliggande skyldigheten at föra Posten och Resande öwer Ålands Haf.

Wäderbrunn, en Kongs-Ladugård uti Nikolai Sokn i Södermanland, är anslagen Landshöfdingen i Orten til Boställe, äger 25 tunnors utsäde, ingen skog, tarwelig åbyggnad.

Wäderhult, en Krono- Sätesgård uti Wena Sokn i Småland, består af 3.25 Mantal, äger 36 tunnlands utsäde i tredingsjord, ymnigt höbol, til större delen starr, mycken skog, gammal och förfallen sätesbyggning af trä, stor trägård.

Wädersta, et Consistorielt Pastorat i Östergötland och Göstrings Härad, innefattar 2 Soknar: Wädersta, Moderförsamling, och Harsta, Annex, samt består af 45.6 Mantal. Marken är til det mästa mycket jämn. Den Södra delen såsom gräns mellan skogsbygd och slättbygd, är både bärgig och skogbewuxen med gran. En del af inwånarnes ägor sträcka sig til denna gräns och hawa följaktligen någon skog; men de öfrige lida brist därå, och hämta til sina behof både til wed och stängselämnen från en Häradspark uti Rinna Sokn, wid pass 2 mil aflägsen. Jordarten är mästadelen lera. Utsädet är 960 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1153. — Wädersta Sokn består af 28.8 Mantal. Utsädet är 480 tunnor. År 1810 war Folkmängden 551. Kyrkan är belägen under 58 gr. 19 min. Polhöjd; 4 mil från Linköping.