Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/960

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
WÄS
WÄS 949

Wäsehärad, et Härad och Consistorielt Pastorat i Wärmeland, innefattar 3 Soknar: Wäsehärad, Moderförsamling, Alster och Fogelvik, Annexer, håller i widd 3.8 qv. mil samt består af 101.5 Mantal. År 1810 war Folkmängden 6362. — Wäsehärad Sokn håller i widd 2.1 qv. mil, samt består af 47.9 Mantal. Marken är dels bärgaktig, dels jämnländig samt i det mästa bördig. På skog lida wäl somlige hemman brist, men de fläste hawa til husbehof, och någre at kunna hjelpa sina grannar. Utsädet är 200 höst- och 2000 tunnor wårsäde, hwilket sednare består mäst i hafra. Utsädet af wete, korn och ärter är mindre betydligt. År 1810 war Folkmängden 3342. Kyrkan är belägen under 59 gr. 25 min. Polhöjd; 2 mil från Carlstad. Herregårdar i Soknen äro Hammar, Wälinge och Berg, hwilka alla 3 äro Sätesgårdar, samt Högden, eller som den i Jordboken kallas Barsjötorp. Här finnes ock en Spikhammare benämnd Glumserud.

Wäshulta, en Sätesgård uti Wästermo Sokn i Södermanland, äger 30 tunnors utsäde, höbärgning til 400 sommarlass à 20 lispund på lasset, tilräckelig skog til Gårdens behof. Mangårdsbyggnaden af trä, är ännu i någorlunda godt stånd, ehuru den för wid pass 100 år sedan blef flyttad ifrån Ekeberg et under Wäshulta lydande Frälsehemman, hwilket då innehade Säteri-rättigheten, som sedan på Wäshulta blef transporterad. Trägården är ej stor, men wacker, med et orangeri.

Wässland, et Consistorielt Pastorat i Upland, Upsala Län och Örbyhus Härad, innefattar 2 Soknar: Wässland, Moderförsamling, och Tolfta, Annex, håller i widd 2.82 qv. mil, samt består af 74.8 Mantal. År 1810

war Folkmängden 3099. — Wässland Sokn är belägen wid Hawet, håller i widd 1.6 qv. mil, samt består af 39.7 Mantal. Landet utgör på ömse sidor om wägen som löper genom Soknen en wacker slättbygd, men både i öster och wäster därom är marken bärgaktig, med skog, måssar och kärr. Genom Soknen flyter en tämeligen ansenlig Å kallad Tierps Ån, som här faller ut i Hawet. Rådande jordmånen är sand. En del uti Soknen äger ymnig skog, en del hjelpelig, någre åter lida brist därå, så at de på egna ägor knappast finna wedbrand och gärdslefång. Utsädet är 9 à 10 tunnor på Mantalet. År 1810 war Folkmängden 1862. Kyrkan är belägen under 60 gr. 24 min. Polhöjd, 6.3 mil från Upsala. I Soknen finnas 2 Sätesgårdar Holmånger och Finnerånger samt 2 Järnwärk Wässland och Carlholm.

Wässland, Järnwärk, äger utom stångjärnssmide, 1 masugn och 4 spikhamrar, ansenlig och prydlig mangårdsbyggnad, wacker trägård, hjelpelig skog, tilräckelig äng och sår på de järnwärket underlagde hemman 30 tunnor. Å detta wärk äro i sednare åren åtskilliga nya byggnader upförde, såsom Contorsbyggning och 6 rum, wärkstad om 5 rum, sädesmagasin med 5 botnar, spikhammare, klensmedja med fin torkplåt, qwarn, bokarehus, alt af slaggtegel, äwen et tröskwärk.

Wästanfors, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Wästmanland och Wästerås Län, håller i widd 1.42 qv. mil, samt består af 25.3 Mantal. Marken är bärgaktig. Rådande jordmånen är lera. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 420 tunnor, hwaraf 200 tunnor råg, 5 d:o wete och 215 korn, hafra och blandsäd. År 1810 war Folk-