Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/973

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
962 WÄS
WÄS

belägen under 59 grad. 6 min. Polhöjd; 2 mil från Stockholm. De betydligaste Gårdarne heta Berga, Häringe, Skogs-Ekeby, Tuna och Ekeby.

Wästerhede, en Sokn på Gottland i Södra Fögderiet och Stenkumla Ting, är Annex til Stenkumla Pastorat, samt består af 6.5 Mantal. Den Trakten som gränsar til Östersjön är mycket ojämn och bärgaktig, men i öfrigt är den nästan öwerallt slät. Rådande jordmånen är grund lermylla, och därnäst en blandning af sand och ör. Skog finnes hjelpeligt. Utsädet är 126 tunnor. År 1810 war Folkmängden 196. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Egentelig Herregård finnes här ingen. I hela Soknen finnes allenast en enda Bonde som äger 0.5 Mantal. Några Hemman hawa dock anständiga Byggnader af sten, jämte wackra Trägårdar, hwaribland Stenstugu förtjenar at nämnas.

Wästerlanda, en Sokn i Bohusland och Torpe Härad, är Annex til Hjertums Pastorat, samt består af 37.1 Mantal. Markens och jordmånens beskaffenhet, skogstilgången och utsädet äro anförde wid Artikeln Hjertum. År 1805 war Folkmängden 937. Kyrkan är belägen 1.2 mil från Moderkyrkan. I Soknen finnes 1 Sätesgård: Röstorp, och 1 Manufacturwärk: Torrskog.

Wästerljung, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Södermanland, Nyköpings Län och Hölebo Härad, håller i widd 1.7 qvadr. mil, samt består af 41.5 Mantal. Marken är af olika beskaffenhet. En tredjedel af Soknen är slättbygd, en tredjedel skogsbygd och en tredjedel skärgård. I allmänhet är den bärgaktig. Skog finnes tilräckeligt til behowet. Rådande jordmånen på slättbygden är lera. År 1810 war Folkmängden 1069.

Kyrkan är belägen under 58 grad. 56 min. Polhöjd; 3 mil från Nyköping. De betydligaste Gårdarne heta Erikslund och Örboholm.

Wästerlösa, en Sokn och Consistorielt Pastorat i Östergötland och Gullbergs Härad, består af 43.2 Mantal. Marken är i allmänhet jämn och bördig. Rådande jordmånen är swartmylla och dungjord. På skog är brist. Utsädet är 880 tunnor. År 1810 war Folkmängden 953. Kyrkan är belägen under 58 grad. 26 min. Polhöjd; 1.3 mil från Linköping.

Wästerlösa, en Kronogård uti Rogslösa Sokn i Östergötland, består af 1 Mantal, äger 28 tunnors utsäde, nödtorftigt höbol och mulbete, tilräckelig skog, ymnigt löfbrott, fiske uti Wettern samt tälgstensbrott.[Dj 1]

Wästermark, en Frälsegård uti Ledsjö Sokn i Westergötland, består af 0.25 Mantal, äger 16 tunnors utsäde i sandjord, godt höbol, tilräckelig löfskog, ymnig barrskog, försedd med både såg- och byggningstimmer. Mangårdsbyggnaden, angenämt belägen, är wacker, med hjelpelig Trägård.

Wästermo, en Sokn i Södermanland, Nyköpings Län och Fögderiet Rekarne, wid Hjelmaren, är Annex til Öje Pastorat, håller i widd 0.76 qvadr. mil, samt består af 26.5 Mantal. Marken är i allmänhet ojämn och bärgaktig, dock finnes omkring Kyrkan en nog betydlig odlad slättmark. Rådande jordmånen är lera. De flästa Hemman äga hjelpeligt skog. Utsädet är 300 tunnor. År 1810 war Folkmängden 1180. Kyrkan är belägen 0.4 mil från Moderkyrkan. Den betydligaste Gården heter Wäshulta.

Wästerna, et Rusthåll uti Kumla Sokn i Wästmanland, består jämte tillydande Augment af 2 Mantal, äger 32 tunnors

Djurbergs tillägg:
  1. Gården är Häradshöfdinge-boställe. På dess ägor wid Wetterns strand har Göta bolag et outödligt kalkstensbrott, och därwid anlagt en kostbar lastagebrygga. [Tilläggningar och Förbättringar, s. 1087]