Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/976

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
WÄS
WÄS 965

belägen 0.25 mil från Moderkyrkan.

Wästersta, et Consistorielt Pastorat i Skåne, Malmö Län och Färs Härad, innefattar 2 Soknar: Wästersta, Moderförsamling, och Östraby, Annex, samt består af 45 Mantal. Utsädet är 950 tunnor. År 1805 war Folkmängden 1791. — Wästersta Sokn består af 21 Mantal. Soknens Område innehåller mäst skog, af ek, bok och andra löfträn. Åkerjordens beskaffenhet är mylla, på flere ställen blandad med grut. Leran ligger så djupt, at den ej kan upköras. Ängsmarken består af något hårdwallshö, men större delen af kärrhö. Denna mark ligger lågt, och många af dess ängar äro öwerdragne med måssa. Åkerjorden stiger til 400 tunnland. På ängsmarken kan bärgas wid pass 2000 lass hö. År 1805 war Folkmängden 745. Kyrkan är belägen under 55 grad. 46 min. Polhöjd; 4.3 mil från Malmö. Prästegården består af 0.5 Mantal, äger 10 tunnors utsäde, höbärgning til 50 lass, förswarlig åbyggnad, trägård inredd til fruktträn och grönsaker. Klockaregården består af 0.25 mantal, äger 5 tunnors utsäde, höbärgning til 25 lass, wälbygd mangård, liten trägård.

Wästersta, en Sätesgård i Soknen och Byn af samma namn, består af 2.12 mantal, äger 60 tunnors utsäde, i god och fruktbar jordmån, höbärgning til 300 lass, tämeligen ansenlig skog af ek, bok och al, samt 2 tårfmåssar af god art. Åkern är hägnad med dubbla stengårdar. Mangården består af en huwudbyggning samt några andra byggningar af korswärk, alla beboeliga, men gamla, utom en i sednare åren bygd liten länga af gråsten. Ladugårdsbyggnaden består af en gråstenslänga om 20 famnar, tilbygd wid hwarje ända med en

så kallad Hjelm, om 5 famnars längd, så at hela byggningen håller i längd 30 famnar. I halfparten af denna byggnad är loge och sädesgolf, och i den andra halwa delen är fähus och foderlador. Men stall, fårhus och uthus och alla öfriga uthus äro inredda i flyglar, 2 på sjelwa ladugården och 2 åt borggården. Trägården är af ansenlig widd, samt endast apterad til fruktträn och platser at där updraga hwarjehanda slags trän af äkta och wilda stammar. Under Gården lyda 30 mantal Frälsehemman, 16 Torp samt 1 Wattuqwarn. Större delen af Soknen hörer til Godset.

Wästersten, en Sokn i Östergötland och Aska Härad. Widare om denna Sokn finnes ordat wid Artikeln Stenby (Wästra.)

Wästersäter, et Skattehemman uti Fellingsbro Sokn i Wästmanland, består af 2 mantal, äger 20 tunnors utsäde, hjelpelig äng och skog, ansenlig mangårdsbyggnad af trä, utan trägård.

Wästertälge, en Sokn i Södermanland, Stockholms Län, Districtet Södertörn och Öknebo Härad, är Annex til Södertälge Pastorat, håller i widd 0.31 qvadr. mil, samt består af 10.6 mantal. Marken är ojämn och bärgaktig, rådande jordmånen är lermylla. De fläste hemman hawa tilräckelig skog, och några äwen til afsalu. Utsädet så wäl i denna Sokn som i Östertälge och Tweta är tilsamman 500 tunnor. Soknen förrättar sin Gudstjänt i Södertälge Stadskyrka. De betydligaste Gårdarne heta Hanstawik och Lina.

Wästerwik, en Stad i Småland, Kalmare Län och Fögderiet Tjust, belägen under 57 gr. 45 min. Polhöjd, wid öpningen af en wik från Östersjön, Wästerwiken kallad, 28.7 mil från Stockholm och 15.7 från Kalmar