Sida:Djurbergs geografiska lexicon 1818.djvu/977

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
966 WÄS
WÄS

är reguliert anlagd med raka gator. Han håller i längd 460 famnar, i bredd 130, i omkrets 1060, och i widd 45 tunnland. Gator och gränder äro 22, af hwilka 9 gå längs efter och 13 twärs öwer Staden. År 1810 war hushållens antal 596 och Folkmängden 2861, däraf 1281 woro mankön och 1580 qwinkön. Af byggnader märkes Stadskyrkan, som är stor och wacker. Staden äger en god hamn, hwilken beskyddas för hawets wåldsamhet genom et långt men smalt Näs om 200 famnars längd, som ligger mellan hawet och hafswiken. På Udden af detta Näs finnes lämningar efter et där fordom beläget Slott. Af Manufacturanstalter finnes här 2 klädes- 1 ylletygs- och 2 tobaks-fabriker samt 4 skeppswarf. Här äro omkring 80 wärkstäder uti circa 30 handtwärk. Handelen med utrikes orter är tämeligen betydlig. Utförswaror äro förnämligast koppar, stångjärn til wid pass 3000 skeppund, bjälkar, bräder, tjära, beck och Olandssten. År 1805 ägde Staden 40 större och smärre handelsfartyg. Stadens nuwarande Numer bland Rikets Städer är 10. Han har tilförene legat 2 mil längre in i Landet wid ändan af Wästerwiken, där Marknadsplatsen Gammelbyn nu är; hwarifrån den år 1433 flyttades til denna ort. Marknad hålles här d. 12 Januari, 1 Junii och 9 September. Stadens åkerjord innehåller 100 tunnland. År 1810 underhöllos här 70 hästar, 37 oxar, 220 kor, 30 ungnöt, 160 får. Staden utgör, jämte Törnswalla Sokn et Regalt Pastorat, hwilket år 1810 beboddes af 3866 människjor.

Tillägg. Wästerwik Stads betydenhet och ansenliga afstånd från Kalmar ger anledning at föreslå inrättning af et Landshöfdingesäte i denna Stad. Detta Höfdingdöme kunde

lämpeligen utgöras af Sewede Härad och Distriktet Tjust i Småland, samt af Harnmarkinds, Björkekinds och Östkinds Härad i Östergötland, utom Qwarsebo Sokn. Denna Landsträcka håller i widd 42 qvadr. mil. År 1810 war Folkmängden 65,292. Uti Riket finnas 4 Höfdingdömen som hysa mindre Folkmängd än denna. Til detta Höfdingdömes formerande tagas af Östergötland 15 qvadr. mil med 22,805 Inwånare och af Kalmare Län 27 qv. mil med 42,487 Inwånare. Återstoden för dessa bägge Län blewe ändock tilräckelig. Fördelen af denna inrättning blewe 1:o at nästan alla Soknar i detta Län hade kortare wäg til Landshöfdingesätet än förut; somlige wunno ända til 15 mil. 2:o at Orderne från Stockholm anlände skyndsammare. 3:o at Kartan öwer Kalmare Län blewe formligare.

Wästerås, på Latin Arosia kallad, en Stad i Wästmanland, belägen under 59 grad. 36 min. Polhöjd, wid en fjärd af Mälaren, där Swartån, som rinner genom Staden, utfaller 11 mil landwägen och 10 mil sjöwägen från Stockholm. Han är nästan owal til figuren. Han håller i längd, från norr til söder, 800 famnar, i största bredd från wäster til öster 530, och i widd 72 tunnland. Han har merendels irreguliera gator, hwaraf likwäl de flästa äro raka. Antalet af gator och gränder är 44. Stora Gatan som går midt genom Staden är den ansenligaste, rak samt lika lång med Stadens bredd. Den största gatan därnäst är Köpmangatan, som löper längs utmed Ån, men är bugtig. Torgen äro 2. Gårdstomterne äro 420. År 1810 war antalen af hushållen 622 och Folkmängden 2731, hwaraf 1204 woro mankön och 1527 qvinkön. Staden är Säte för en Landshöfdinge, en