Sida:Drottning Kristina 1.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

98

Några dagar derefter gaf prins Karl Gustaf en lysande afskedshögtid, och lemnade derefter staden.

Den 26 Januari gjorde portugisiska sändebudet ett stort gästabud; och dagen derpå likaledes Arvid Wittenberg, hvarvid också denna gäng ett fyrverkeri afbrändes.

Andra dagen derefter reste drottningen från staden och bevistade Karl Karlsson Gyllenhielms begrafning i Strengnäs. Derpå for hon till Gripsholm och sedermera till Ekholmen. På förra stället lät prins Karl Gustaf, på det sednare grefve Magnus för hennes nöje tillställa flere lustbarheter. Slutligen togs vägen till Uppsala, hvarest likaledes högtider och derjemnte lärda öfningar blefvo till drottningens förströelse anställda. Denna resa medtog nästan hela Februari månad.

En så dyrbar och praktfull kröning hade Sverge aldrig tillförene sett. Den väckte lika mycket både uppseende och tadel, som Erik den fjortondes på sin tid. Till detta och dylikt hofvets slöseri, kommo de högtidligheter, på hvilka många enskilda bland adeln bortkastade stora summor. Man talade allmänt om det öfverdådiga lefnadssättet och jemnförde det med tillståndet i landet, hvarest genom fortfarande missväxt folket flerestädes var nära hungersdöden. Man erinrade sig det deltagande, som drottningen under förra och i synnerhet under sista riksdagen visat för de fattigares nöd, hennes löften att till allmänt bästa använda statsinkomsterna; och följden af denna jemnförelse blef icke fördelaktig.

Vi hafva här med någon utförlighet berättat ofvanstående fester för att sålunda gifva en föreställning om tidens lustbarheter, och i synnerhet om lefnadssättet vid Kristinas hof; ehuru dervid bör nämnas, att denna tidpunkt var en bland de mest stormande.

For öfrigt märkes, att ingen af oxenstiernska partiet, och att i allmänhet endast några få anseddare män hafva som tillställare deltagit i detta vilda hoflefverne. Riksmarskalken Åke Natt och Dag säges till och med af