Sida:Drottning Kristina 1.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

116

anseende, och dessutom med ovanlig lycka så in- som utrikes; allt derföre synes rådligt nöja sig med det närvarande, och ej i oträngda mål söka efter förändringar, hvilka lända sällan till förbättring, ofta till förvärring. — Hvad hans kunglige höghet beträffar, så tro vi honom redan så mycket, som möjligt och behöfligt är, vara om sin rätt förvissad; och detta så väl genom eders majestäts som ständernas tvänne gånger aflaggda försäkringar; såsom ock, enligt vår ödmjuka förmodan, genom det bevis på ordhållighet, hvilket vi samtlige ständer gifvit, då vi, vid salig konungens frånfälle, och när eders majestät var ett vanmägtigt, oförsvaradt barn, likväl som trogne tjenare och undersåtare voro angelägna om att vårda och upprätthålla eders majestäts rättigheter. — Att eders majestät skulle genom afsägelsen få lugnare dagar, derom kunna vi ej dömma, emedan vi ej känna det tillkommande. Vi veta ej heller, om lugnet öfverenskommer med eders majestäts pligt. Till möda och bekymmer äro alla menniskor födda; serdeles konungar och regenter, hvilkas skyldighet är att i arbete finna sin lust och sitt nöje. Man kan visserligen stundom tröttna, i synnerhet vid de många klagomål, den gråt och jemmer, ja ock vid den undersåtares motsträfvighet, hvilken esomoftast och det i saker af ringa vigt, öfverheten förföljer och plågar; dock torde genom hans kunglige höghets och andras medarbete och hjelp denna bördan kunna lindras o. s. v. Skriften är undertecknad af 13 rådsherrar[1]. Den mägtade likväl icke ändra drottningens föresats. Hon beslöt om denna sednare underrätta det ständernas utskott, som snart skulle i Stockholm sammanträda; och lät till det af henne inköpta De la Gardiska palatset från slottet nedbära en hop taflor och böcker. Meningen syntes vara att efter afsägelsen taga derstädes sin boning. Den 25 Oktober framställde Kristina ånyo inför rådet

  1. Riksark. Rådsprot. d. 7 Aug. 1651. Dessutom finnes denna skrivelse i Riksark. bland handlingar till Kristinas historia; samt i Engestr. Acta om drottning Kristina. 4:o T. 2.