Sida:En lycklig hustru 1862.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

En lycklig hustru.[1]

Berättelse
af
V. M. Thackeray

Öfvers. af C. J. Backman.

— Mr — jag ber om ursägt — med största nöje, min bäste sir.

— Det är mr Bludyer, den berömde publicisten, hviskar lady Thrum.

— Bludyer, Bludyer! Ett mycket godt hufvud utan tvifvel. Han har en mycket hög röst och erinrar mig om Brett. Kommer hennes nåd ihåg Brett, som spelte vid Haymarket år 1802?

— En sådan gammal struffel den der Roundtowers är! — säger Slang, i det han ger mrs Walker en menande knuff i sidan. — Hur står det till med Walker nu för tiden?

— Min man är på landet, — svarade mrs Walker med en viss tvekan.

— Bah! Jag vet hvar han är, jag. Se så, för all del, rodna nu inte för det! Jag har sjelf varit der ett dussin gånger. Hör på, Mulligan, ett glas vin, min gubbe! Hit med vin, kypare! Hvad är ert namn, ni gamla nigger?

På detta angenäma sätt fortfor mr Slang att prata och gjorde sig sjelf i en hast till medelpunkten för konversationen och tilltalade på sitt intagande och förtroliga sätt alla herrarne och damerna omkring sig.

Det var en högst kostlig syn att se den lille riddaren, den mest moraliska och lugna man i verlden, vara tvungen att åhöra mr Slangs historier, och den förskrämda min med hvilken han vid slutet af någon af dem framgrinade sitt bifall. Hans fru hade äfvenledes å sin sida gjort allt för att vara rätt höflig och artig; och vid det tillfälle då jag hade den äran att sammanträffa med denne herre och mrs Walker, var det den senare som gaf frun i huset signalen till uppbrott från bordet, i det hon sade: »Nu tror jag att det är tid för oss att vi stiga upp, lady Thrum.» Något utsökt skämt af Slang var orsaken till detta hastiga försvinnande. Men under det de gingo uppför trapporna till salonen, begagnade lady Thrum tillfället och sade: »Min bästa mrs Walker, i er nya lefnadsställning kommer ni ofta att bli utsatt för dylika förtroligheter af obildade personer, och en sådan fruktar jag att mr Slang är. Men tillåt mig varna er för att fatta humör såsom ni nyss gjorde. Märkte ni inte att jag aldrig tillät honom att se min inre missbelåtenhet? Jag vill be er att göra allt möjligt för att vara höflig mot honom i afton. Edra interessen — våra interessen — bero derpå.

— Men kan det väl ligga i mitt interesse att vara höflig mot en sådan der usling?

— Mrs Walker, är det er afsigt att ge lady Thrum lexor i moralitet och uppförande? — sade den gamla damen i det hon rätade på sig med mycken värdighet. — Det var tydligt att hon hade en mycket liflig åstundan att försona mr Slang; och deraf drar jag den slutsatsen att sir George kommer att få en betydlig andel i Morgianas förtjenst.

Mr Bludyer, den ryktbare utgifvaren af ”Tomahawken», hvars skämt sir George påstod sig beundra så mycket, ehuru han sjelf aldrig i sitt lif hade försökt att komma fram med ett skämt, var en publicistisk bandit, egde stor talent, men inga principer och kunde, efter hvad han sjelf brukade säga: »skälla ned en person bättre än någon man i England.» Han var för öfrigt utrustad med goda kunskaper, var en genomdrifven slagskämpe och lika våldsam i sitt sätt som med sin penna. Mr Squinny deremot är så mild och oskyldig som mjölk och vatten, mycket from och beskedlig i sina vanor, tycker om att spela flöjt då hans bröst tillåter det; är för öfrigt en stor valsör och i sin tidning mildt malitiös. Han öfverskrider aldrig höflighetens gränser, men förstår att i en kritik på tjugo rader komma fram med en hel hop sötsura saker, som utan tvifvel förefalla författaren allt annat än milda. Han är för öfrigt till sin person en högst respektabel man och bor tillsammans med ett par ogifta tanter i Brompton. Ingen vet deremot hvar mr Bludyer bor. Han har sina mottagningsställen, mystiska restaurationer och dylikt, der de som behöfva honom kunna träffa honom vissa tider på dagen, och der flämtande förläggare äro vana att jaga upp honom. För en butelj vin och en guineé skrifver han en sida beröm eller ovett om hvilken person eller sak som helst. »För fan», säger han, »betala mig bara hederligt, så ska jag skrifva, om det ock vore mot min egen far!» Allt efter som hans affärer äro blomstrande eller klena, är han klädd antingen på det yttersta modet eller snart sagdt i trasor. I den förra drägten antager han en högdragen och aristokratisk min och hållning och är inte blyg för att förtroligt klappa en hertig på axeln. Om det finnes någonting som är mera farligt än att neka att låna honom penningar då han ber derom, så är det att låna åt honom, ty han betalar aldrig och förlåter aldrig en person som han är skyldig — »Walker nekade att skrifva på en vexel åt mig» hade någon hört honom säga, »och jag ska ha honom i minne när hans fru kommer till teatern!» Mrs Walker och sir George Thrum voro alldeles öfver sig gifna för »Tomahawken», och detta var anledningen till mr Bludyers inbjudning. Sir George hyste äfvenledes stora farhågor för »Det nyaste Nyhetsmagasinet», och detta var anledningen till att mr Squinny blef inbjuden. Mr Squinny blef presenterad för lord Roundtowers och mr Fitz-Urse såsom en af de mest intagande och talentfulla af våra unga snillen; och Fitz, som tror på allt hvad man säger honom, kände sig helt förtjust öfver att ha den äran att få sitta bredvid en verklig lefvande tidningsredaktör. Jag har mina skäl att tro att mr Squinny var icke mindre belåten, och jag såg honom lemna Fitz-Urse sitt kort innan andra rätten blifvit slutad.

Vid mr Desmond Mulligan fästes icke någon särskild uppmärksamhet. Politisk entusiasm är hans starka sida; han lefver och skrifver så att säga i extas. Han studerar för öfrigt lagfarenheten och tycker mycket om att hålla tal efter middagen såsom en förberedelse till sin framtida bana. Han är nästan den enda mot hvilken Bludyer är höflig, ty om den senare slåss tappert när det ska så vara, så slåss den andra som en irländare — det vill säga, han finner ett nöje deruti. Vid tredje buteljen blir han vanligen mycket högljudd i fråga om Irlands lidna oförrätter och dukar vid samma tillfälle upp åtskilliga irländska melodier, af hvilka han utväljer de allra dystraste.

Dessa ofvannämda personer utgjorde det sällskap, med hvilket jag hade den äran att äta middag. Hvilka andra middagar sir George Thrum kan ha gifvit, hvilka litterära personer han inbjudit för att fälla sitt omdöme om hans uppgående sol, eller hvilka andra tidningsutgifvare han dragit på sin sida, är mera än jag vet att omtala. Vid närvarande tillfälle lemnade vi icke bordet förr än mr Slang, teaterdirektören, var temligen beskänkt, och musiken en god stund hade hörts från salonen ofvanpå matsalen der vi sattes. Imellertid hade sällskapet ökats genom ankomsten af åtskilliga personer, som skulle tillbringa aftonen der — en herre som skulle spela fiol mellan sångerna, en gosse som skulle spela piano, och miss Horsman, som skulle sjunga tillsammans med mrs Walker, samt några lärda herrar. I ett hörn satt ett rödbrusigt äldre fruntimmer, vid hvilket värdinnan icke tycktes fästa någon synnerlig uppmärksamhet, och en herre med kungliga vapnet i knapparna och som såg helt förlägen och ödmjuk ut.

»Fördöme mig», säger mr Bludyer, som har sina goda skäl att känna igen mr Woolsey, och som denna dag tagit på sig sin aristokratiska min, »fördöme mig är det inte en skräddare i rummet! Hvad mena de med att bjuda mig tillsammans med handtverkare?»

— Nå se Delancy! — ropar Slang i det hon kommer uthoppade i rummet med en piruett, — hur är det med er dyrbara helsa? Räck mig er hand! Nå, när ska vi gifta oss? Var god och låt mig få ta plats här på soffan.

— Gå er väg, Slang, — säger mrs Crump, hvilken direktören tilltalar vid hennes flicknamn (artister bortlägga vanligen den hederstitel som folk antaga i verlden och kalla hvarandra endast vid sina tillnamn), gå er väg, Slang, annars talar jag om det för er fru! — Den företagsamma direktören svarar med att på skämt knuffa mrs Crump i sidan, något som kommer den förfördelade damen att skratta af hjertans lust, på samma gång som hon hotar Slang att »ge honom på ögonen.» Jag fruktar verkligen att Morgianas mor tyckte att mr Slang var en mycket »gentil» och angenäm karl, och för öfrigt var hon naturligtvis angelägen om att han skulle hysa en god tanke om mrs Walkers sång.

Direktören sträckte sig nu helt gratiöst på en soffa och lade ett par korta och tjocka ben, inklämda i lackerade stöflar, upp på en stol.

— Ajax, bjud mr Slang thé, — säger värdinnan, i det hon kastar en blick på denne gentleman — en blick i hvilken en viss oro tycktes röja sig.

— Det är bra, Ajax, min svarta prins! — utropade Slang, då negern bar till honom den begärda förfriskningen; — och nu förmodar jag att man behöfver er i orkestern der borta. Ajax spelar väl på cymbal, sir George?

— Ha, ha, ha! Förträffligt! — ett ypperligt skämt, på min ära! — svarade värden, helt skrämd. — Se så, miss Horsman, mr Craw och ni min bästa mrs Ravenswing, nu ska vi börja trion. Och varen nu tysta, mina herrar, om jag får be — det är en liten stump ur min opera »Röfvarens brud.» Miss Horsman tager pagens parti, mr Craw är röfvaren Stiletto, och min talentfulla elev är bruden; — och derpå började musiken.

Rörande musikens eller sångens beskaffenhet kan jag naturligtvis icke fälla något omdöme. Lady Thrum satt midt emot thékopparna, nickade på hufvudet och slog takten med mycken värdighet. Lord Roundtowers som satt vid hennes sida, nickade äfven på hufvudet för en stund, hvarefter han föll i sömn. Jag skulle säkerligen äfven ha gjort detsamma så framt inte teaterdirektören hade förstått att hålla mig vaken. Han sjöng efter alla tre sångarne och betydligt högre än någon af dem; han ropade bravo eller hyssjade, allt som han tyckte att det var förtjent; han kriticerade hvarje punkt på mrs Walkers person. »Hon kommer att lyckas, Crump, hon kommer att lyckas — en charmant arm — man skall kunna se hennes strålande ögon ända upp på femte raden! Hurudan fot har hon? Hon är fem fot och tre tum så visst som hon är en tum! Bravo! — förträffligt! — hurrah!» och han slutade med att säga, att han med Ravenswings tillhjelp skulle komma att låta Ligonier stå med lång näsa.

Mr Slangs entusiasm nästan försonade lady Thrum med det våldsamma i hans sätt, och kom äfven sir George att glömma, att hans chör hade blifvit afbruten genom direktörens högljudda förtrolighet.

— Och hvad tänker ni om saken, mr Bludyer? — sade skräddaren, som var förtjust öfver att se sin skyddsling sålunda vinna allas hjertan. — Är inte mrs Walker en utmärkt sångerska, sir?

— För min del tycker jag att hon är ganska skral, mr Woolsey? — sade den utmärkte författaren, som önskade att förkorta alla meddelanden med en skräddare, som han var skyldig fyrtio pund.

— I sådant, fall, sir, — säger mr Woolsey, helt förtrytsamt, — vill jag — vill jag be er vara god och betala er räkning.

Det är sant att det inte tycktes vara något sammanhang mellan mrs Walkers sång och mr Woolseys lilla räkning, och detta »i ett sådant fall, sir» var således ett fullkomligt ologiskt yttrande af vår vän skräddaren; men vare dermed huru som helst, så hade det åtminstone en högst lycklig verkan i afseende på mrs Walkers blifvande framgångar. Hvem vet hvad som hade blifvit af hennes debut, om inte detta »i sådant fall, sir» hade kommit imellan, och om icke en förkrossande artikel i »Tomahawken» hade störtat henne för alltid.

— Är ni en slägting till mrs Walker? — sade mr Bludyer till svar på den vrede skräddarens utrop.

— Hvad rör det er om jag är det eller inte? — svarade Woolsey i förbittrad ton. — Jag är åtminstone en vän till mrs Walker, sir, och jag är stolt öfver att kunna säga det, sir, och jag tror att den person, som inte betalar hvad han är skyldig, åtminstone kan hålla sin tunga i styr, sir, och inte nedsätta ett fruntimmer, sir, som hvarje annan menniska prisar, sir. Men mig ska ni inte längre dra vid näsan, sir; ni ska få höra närmare från mig i morgon, sir, kom i håg det!

— Se så, tyst för all del, min bäste mr Woolsey, — sade mr Bludyer; — gör inte något väsen, kom hit till det här fönstret; är mrs Walker verkligen en af era vänner? — Ni hörde ju att jag nämde det helt nyss, sir.

— Nå väl, i sådant fall skall jag göra mitt bästa för att tjena henne, och jag lofvar er, Woolsey, att jag ska ta in i Tomahawken hvarje artikel ni vill insända rörande henne.

— Åh, verkligen! I sådant fall skola vi inte vidare tala om den lilla räkningen.

— Ni får göra i den saken huru ni behagar, — svarade Bludyer med stolthet, — alldeles som ni behagar. Jag är inte den, som låter skrämma mig från ett göra min pligt, kom i håg det; och kom också ihåg att jag kan skrifva en dräpande kritik bättre än någon man i England; jag skulle kunna förkrossa henne med tio rader.

Det var nu mr Woolseys tur att bli förskräckt.

— Se så, se så! — sade han; — jag blef litet ond derför att ni yttrade er förklenligt om mrs Walker, som är en engel på jorden; men jag är färdig att be er om ursäkt. Hör nu — kom till mig och låt mig ta mått till några nya kläder åt er, mr Bludyer.

— Ja, jag ska komma, — svarade mr Bludyer, nu helt lugnad. — Men tyst, nu börja de en annan sång.

(Forts.)
  1. Se n:r 111—114, 116, 117, 119, 120, 122, 125, 127, 128, 130, 133—135, 137 138.