Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
160[kap. ix.
santa cruz, patagonien och falklands-öare.

vattenflod, men i detta fall skulle en sådan förutsättning varit alldeles oantaglig, emedan samma trappstegsformiga slätter, med nutida hafssnäckor på sin yta, hvilka bilda den långa patagoniska kustlinien, sträcka sig fram på ömse sidor om Santa Cruz-dalen. Någon öfversvämmning kan omöjligen genom sin inverkan sålunda hafva format landet, vare sig i dess inre eller utåt den öppna kusten, och vid danandet af dylika trappstegslika slätter eller afsatser har sjelfva dalen blifvit urhålkad. Fastän vi veta att det i Magelhaens sund finnes ebb och flod, som löpa med fem fjerdedels mils fart i timmen, så måste vi likväl tillstå, att hufvudet svindlar vid tanken på mängden af århundraden, som tidvattnet utan tillhjelp af någon svår bränning måste hafva erfodrat, för att tära sig in i ett så vidsträckt område och genom en så mäktig massa af hård, basaltisk lava. Icke desto mindre måste vi föreställa oss, att undergräfda af detta forntida sunds vatten, lagren sönderbrötos i stora stycken och att dessa, som lågo kringströdda på stranden, först förvandlades till mindre block, derefter till småsten och slutligen till det finaste slam, hvilket tidvattnet dref långt ut i östra och vestra hafvet.

Med förändringen i slätternas geologiska struktur förvandlades likaledes landskapets karakter. Under det jag klättrade upp för några af de trånga och klippiga passen, kunde jag nästan hafva inbillat mig att jag blifvit förflyttad tillbaka till ön St. Jagos ödsliga dalar. Bland basaltklipporna fann jag några växter, som jag ej hade sett annorstädes, men andra igenkände jag, som invandrare från Eldslandet. Dessa porösa klippor tjena till behållare för det sparsamma regnvattnet och följaktligen framsprungo några små källor långsefter föreningslinien mellan den sedimentära och den af elden bildade formationen, och man kunde på långt håll urskilja dem på de begränsade fläckar af ljusgrönt gräs, hvaraf de voro omgifna

Den 27 april. — Flodbädden blef nästan trängre och strömmen följaktligen snabbare. Den flöt här med fullt en mils fart i timmen. Af denna orsak och till följe af de många stora kantiga klippstyckena, blef dragandet af båtarne både farligt och mödosamt.

I dag sköt jag en kondor. Den höll åtta och en half fot emellan vingspetsarne, samt från näbb till stjert fyra fot. Som bekant har denna fågel en vidsträckt geografisk utbredning, ty man finner honom på vestkusten af Sydamerika, från Magelhaens sund långs med Cordilleran, ända till åtta grader norr om eqvatorn. Den branta klippväggen vid Rio Negros mynning är deras norra gräns på Patagoniens kust och de hafva der ströfvat omkring