Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/228

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
220[kap. xi.
magelhaens sund. — sydkusternas klimat.

af de jättelika block, som ligga i östra Eldslandet, på högslätten vid S:ta Cruz och på ön Chiloe. På Eldslandet ligga största mängden af flyttblock utefter sträckningarne af forna hafsfjordar, hvilka nu genom landets höjning förvandlats till torra dalar. De stå i förening med en stor, olagrad formation, bestående af lera och sand, som innehåller afrundade och kantiga stycken af olika storlek och hvilken uppstått genom hafsbottnens upprepade upplöjande medelst i land drifna isberg och af det ämne, som förflyttats med dem. Få geologer betvifla numera att dessa flyttblock, som ligga vid höga berg, blifvit framdrifna af glaciererna sjelfva och att de som ligga på långt håll derifrån, inbäddade i under vattnet bildade aflagringar, hafva ditförts antingen på isberg eller infrusna i kustis. Sambandet emellan blockens förflyttning och förhandenvaron af is i någon form, ådagalägges på ett slående vis genom deras geografiska fördelning på jorden. I Sydamerika finnas de ej längre än till 48:e breddgraden, från sydpolen räknadt; i Nordamerika tycktes det som gränsen för deras utbredning sträcker sig från nordpolen till 53½°, men i Europa icke längre än till 40:e breddgraden, från samma punkt räknadt. Å andra sidan har man aldrig sett dem i tropiska trakter af Amerika, Asien och Afrika, ej heller på Goda Hoppsudden eller i Australien.


Om de Antarktiska öarnes luftstreck och naturalster. — Då man besinnar huru frodig växtligheten är på Eldslandet och på den norr derom belägna kusten, så är tillståndet på öarne söder och sydvest om Amerika i sanning förvånande. Sandwichsland, på samma breddgrad som norra Skottland, befans af Cook under årets varmaste månader vara ”betäckt många famnar tjockt med ständig snö”, och det tyckes der knappast finnas någon växtlighet. Georgia, en ö, som är sexton mil lång och närmare två mil bred samt ligger på en breddgrad motsvarande Yorkshires, ”är midt i sommaren helt och hållet höljd af frusen snö”. Den kan endast uppvisa en mossa, några grästufvor och en vild Pimpinella, samt har endast en landfågel (Anthus correndera), medan det polen 10° närmare belägna Island, enligt Mackenzie har femton landfåglar. De sydshetländska öarne, hvilka ligga på samma breddgrad, som södra hälften af Norge, ega endast några lafvar, mossor och litet gräs och löjtnant Kendall fann att den vik, i hvilken han låg för ankar, började frysa på en tid, som motsvarar den 8 september hos oss. Marken består der af is och vulkanisk aska i vexlande lager; och icke långt under ytan måste den förblifva ständigt frusen, ty löjtnant Kendall fann liket af en främmande