Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/232

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Den här sidan har korrekturlästs
224[kap. xii.
valparaiso.

TOLFTE KAPITLET.


MELLERSTA CHILE.


Valparaiso. — Utflygt till foten af Anderna. — Landets beskaffenhet. — Bestigning af Quillotas klocka. — Splittrade grönstensmassor. — Ofantliga dalar. — Grufvor. — Grufarbetarnes belägenhet. — Santiago. — De varma baden vid Cauquenes. — Guldgrufvor. — Mjölqvarnar. — Genomborrade stenar. — Pumans lefnadsvanor. — El Turco och Tapacolo. — Honungsfåglar.


Den 23 juli. — Beagle ankrade sent på qvällen i Valparaisobugten, som är den förnämsta hamnen i Chile. När morgonen kom, föreföll allting oss hänförande. Sedan vi varit i Eldslandet, tyckte vi klimatet rent af förtjusande, luften var så torr och himmeln så ren och blå, med en klart skinande sol, att hela naturen tycktes stråla af lif. Utsigten från ankarplatsen är rätt vacker. Staden är bygd invid sjelfva foten af en omkring 1,600 fot hög, temligen brant bergås. Till följe af detta sitt läge består staden af en lång, krokig gata, hvilken går jems med stranden och hvar helst en skölgång skär fram, äro husen uppradade på ömse sidor om densamma. De afrundade bergen, hvilka endast till en del skyddas af en mycket svag växtlighet, hafva vittrat i otaliga små rännilar, hvilka lägga i dagen en ovanligt bjertröd jord. Till följe häraf och af de låga, hvitlimmade husen med tegeltak, erinrade utsigten mig om S:ta Cruz på Teneriffa. Mot nordost har man några vackra partier af Anderna; men dessa berg visa sig vida mera storartade, när man betraktar dem från de närbelägna kullarne, emedan man då lättare kan märka det stora afstånd, på hvilket de äro belägna. Vulkanen Aconcagua är i synnerhet praktfull. Denna väldiga och oregelbundet kägelformiga massa har en en större höjd än Chimborazzo; ty enligt af officerarne på Beagle anstäld mätning, går dess höjd till ej mindre än 23,500 fot. Cordilleran får dock, när man ser den från denna punkt, sin största skönhet af den luft, genom hvilken man betraktar den. När solen gick ned i Stilla hafvet var det underbart att se huru tydligt man kunde urskilja deras skrofliga ytterlinier och likväl huru skiftande och huru fina deras färgskuggningar voro.

Jag hade den stora lyckan att finna en gammal skolkamrat och vän, mr. Richard Corfield, bosatt här, till hvilkens gästfrihet och godhet jag står i stor förbindelse, emedan han förskaffade mig en högst angenäm vistelseort under Beagles qvarvaro i Chile.