Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/252

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
244[kap. xiii.
chiloe och chonos-öarne

På somliga ställen voro invånarne mycket förvånade vid anblicken af örlogsbåtar samt hoppades och trodde att vi voro förelöpare till en spansk flotta, som kom för att återtaga ön från den inhemska chilenska styrelsen. Alla embetsmän hade emellertid blifvit underrättade om vårt tillämnade besök och voro ytterst höfliga. Under det att vi åto vår aftonmåltid, gjorde guvernören oss ett besök. Han hade varit öfverstlöjtnant i spansk tjenst, men befann sig nu i yttersta fattigdom. Han gaf oss två får och emottog i utbyte två bomullsnäsdukar, några småsaker af messing och litet tobak.

Den 25:e. — Regnet hälde ned; vi lyckades dock att segla nedåt kusten så långt som till Huapi-lenu. Hela denna östra sida af Chiloe har enahanda utseende. Det är en slätt, genomskuren af dalar och delad i små öar och det hela tätt bevuxet med en ogenomtränglig, mörkgrön skog. På kanterna finnas några uthuggna fläckar, som omgifva de med höga tak försedda husen.

Den 26:e. — Dagen uppsteg klar och lysande. Vulkanen Osorno utstötte massor af rök. Detta i hög grad vackra berg, bildadt såsom en fullständig kägla och hvitt af snö, uppskjuter midt för Cordilleran. En annan stor vulkan med sadelformig topp, utsände äfven små ångmoln från sin ofantliga krater. Derefter sågo vi den högspetsade Corcovado, som med skäl förtjenar namnet ”el famoso Corcovado”. Vi skådade således, från en och samma ståndpunkt, tre stora, i verksamhet varande vulkaner, hvar och en omkring 7,000 fot hög. Utom dessa funnos långt söderut några andra höga, snöhöljda käglor, hvilka måste vara af vulkaniskt ursprung, ehuru de icke äro kända för att vara verksamma. Andiska kedjan är i denna trakt icke fullt så hög som i Chile och ej heller tyckes den bilda ett så fullkomligt bålverk emellan olika länder. Denna stora bergskedja tyckes till följe af någon synvilla vara mer eller mindre krökt, ehuru den löper i en rak linie från norr till söder; ty de linier, som dragas från hvarje spets till betraktarens öga, måste konvergera liksom radierna i en halfcirkel, och då man till följe af luftens klarhet och frånvaron af alla mellanliggande föremål, icke kan döma om huru långt bort de aflägsnaste spetsarne ligga, så tyckas de stå i en långt utdragen halfkrets.

Då vi om middagen landstego, sågo vi en familj af rent indiansk härkomst. Fadern liknade mycket York Minster och några af de yngre gossarne kunde med sin röda ansigtsfärg lätt misstagas för Pampas-indianer. Allt hvad jag har sett, öfvertygar mig om den nära slägtskapen mellan de olika amerikanska stammarna, hvilka det oaktadt tala olika språk. Dessa menniskor kände endast obetydligt spanska och talade sins emellan sitt eget tungomål.