Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/357

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1835.]349
faunans olikhet på de olika öarne.

inhemska djuren och växterna på dessa små landfläckar, hvilka till en sen geologisk tid måste hafva varit betäckta af hafvet och bestå af basaltisk lava, samt derföre till sin geologiska karakter äro olika med det amerikanska fastlandet och förlagda under ett egendomligt luftstreck, hvarföre blefvo de, ehuru dessutom sammanstälda i olika proportioner både till arter och antal mot hvad förhållandet är på fastlandet och följaktligen på olika sätt inverkande på hvarandra, skapade efter amerikanska organisationstyper? Det är sannolikt att Cap Verd-öarne till alla sina fysikaliska omständigheter mycket mera likna Galapagos-öarne, än dessa senare till sin fysiska beskaffenhet likna amerikanska kusten och dock äro de ursprungliga invånarne i de begge grupperna hvarandra helt och hållet olika, i det de på Cap Verd-öarne befintliga hafva en afrikanskprägel, emedan Galapagos-öarnes djur och växter hafva en amerikansk.

Jag har ännu icke omnämt det allra märkligaste draget i denna ögrupps naturalhistoria, och det är, att de olika öarne till en betydlig grad äro bebodda af olika djur och växter. Mr. Lawson fästade först min uppmärksamhet härpå, i det han nämde, att landsköldpaddorna voro så olika på de olika öarne, att han med bestämdhet kunde säga från hvilken ö de hade kommit. Jag fästade för någon tid icke tillräcklig vigt vid denna uppgift och hade redan delvis sammanblandat samlingarne från två af öarne; ty det kunde aldrig falla mig in att tänka att öar, som ligga ungefär åtta till tio mil åtskils och de flesta i sigte af hvarandra, äro bildade af alldeles samma bergarter, belägna under ett alldeles likartadt klimat, resande sig till nästan samma höjd, skulle bebos af olika växter och djur. Men vi skola snart få se, att så är fallet. Det är de flesta resandes öde, att icke förr upptäcka hvad som är intressantast på hvarje ställe, förrän de måste hasta derifrån; men jag borde vara tacksam att hafva erhållit tillräckliga materialier, för att kunna ådagalägga detta märkliga faktum i de organiska varelsernas utbredning.

Inbyggarne påstå, såsom jag har sagt, att de kunna urskilja landsköldpaddorna från de olika öarne, och att dessa äro olika icke blott till storlek utan äfven i andra fall. Kapten Porter har beskrifvit dem på Charles-ön och från den närmast denna belägna Hoods-ön, såsom hafvande skalet framtill tjockt och uppåtböjdt, liksom en spansk sadel, medan landsköldpaddorna från James-ön äro rundare, svartare och hafva en bättre smak, när de tillagas. Äfven Bibron säger, att han har sett två såsom han ansåg olika sköldpaddarter från Galapagos-öarne, men han vet icke från hvilka af dem. De exemplar, som jag medförde från tre öar, voro unga och