Sida:En naturforskares resa omkring jorden.djvu/358

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
350[kap. xvii.
galapagos-öarne.

det var sannolikt till följe deraf, som hvarken mr. Gray eller jag kunde finna någon artåtskilnad hos dem. Jag har anmärkt, att den i hafvet lefvande Amblyrhynchus var större på Albemarle-ön än annorstädes, och Bibron säger, att han sett två olika hafsarter af detta slägte, så att de olika öarne sannolikt hafva sina egna arter eller raser af Amblyrhynchus liksom af landsköldpaddan. Min uppmärksamhet blef först riktigt väckt, då jag jemförde de talrika exemplar af härmfåglar, som skötos af mig och åtskilliga andra personer om bord, och till min förvåning upptäckte, att alla de, som voro från Charles-ön tillhörde en art (Mimus trifasciatus), alla från Albemarle-ön M. parvulus, och alla från James- och Chatham-öarne (emellan hvilka två andra öar äro belägna såsom förenande länkar) tillhörde M. melanotis. Dessa begge senare arter äro närstående och skulle af somliga ornithologer anses som endast väl utpräglade raser och varieteter; men Mimus trifasciatus är mycket väl åtskild. Olyckligtvis sammanblandades alla exemplaren af finkarnes familj; men jag har mycken anledning att tro, att några arter af familjen Geospiza äro inskränkta till särskilta öar. Om de olika öarne hafva sina representanter af slägtet Geospiza, kan denna omständighet förklara det synnerligen stora artantalet i denna familj på denna lilla ögrupp och, såsom en antaglig följd af deras mängd, det likformiga aftagandet i storleken af deras näbbar. Två arter af slägtet Cactornis och två af slägtet Camarhynchus insamlades på ögruppen, och de talrika exemplar af dessa begge slägten, som skötos af fyra personer på James-ön, befunnos alla tillhöra en art af hvardera slägtet, hvaremot de talrika exemplar, som skötos antingen på Chatham- eller Charles-ön (ty de blefvo hopblandade) tillhörde tvenne andra arter. Till följe häraf kunna vi vara öfvertygade om, att dessa öar hafva sina egendomliga arter af dessa slägten. Denna utbredningslag tyckes icke ega tillämplighet på landsnäckorna. Om min obetydliga insektsamling anmärker mr. Waterhouse, att af dem, som voro försedda med lokalmärke, fans icke en enda gemensam för två öar.

Om vi nu vända oss till floran, så skola vi finna de ursprungliga växterna på de olika öarne märkvärdigt olikartade. Jag framställer alla efterföljande anmärkningar på grund af dr. J. Hookers höga auktoritet. Jag får tillägga, att jag utan åtskilnad samlade allt som stod i blomma på de särskilta öarne, och lyckligtvis icke hopblandade dessa samlingar. Likväl får man icke sätta alltför stort förtroende till de deraf hemtade proportionstalen, då de små samlingar, som hemförts af åtskilliga andra naturforskare, ehuru de i vissa afseende bekräfta resultaten, tydligen visa, att mycket återstår att göra med afseende på denna ögrupps flora. Dessutom hafva Leguminoserna hittills endast approximativt blifvit utarbetade.