Sida:En svensk ordeskötsel.djvu/64

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
36
Samuel Columbus, en svensk ordeskötsel.

Så synes nu, hur den romerske skriften ok wapnen ha blifwit plantade i Spanien, Frankrijke, Tyskland, Engeland. Män på hwad Tijd hon är kommen i Swerje, är inte så wist. Dock wille wij ok sij at få en reede-tråd i denne Labyrinthen.

När Carl Magnus, arf-konung til Frankrijke ok en stor deel af Tyssland, såsom den som af Tysk ursprung, näml. de Franker, herstammade, tog sig före at styrkja den då wacklande Christne religion ok hade til den ändan skickat den Christelige Körkian hielp emot de Longobarder i Italien, slagit de Morer ok Saracener ur Spanien, twingat de som oftast rebellerande Saxer i Tyssland mäd deras Förste Witichind, hölt han den då regerande Sweries Konung, Konung Biörn den V i däd æstime, at han mäd en stor Ambassad til Swerje sökte hans wänskap, den ok emellan dem på bägge sijdor slöts, hölts ok stadfästes.

Ibland andre Förbundspuncter blef slutit, at den Christne religion i Swerje skulle planteras. Ok mädan Kungen i Danmark altid skickade de rebelske Saxer hielp emot Keijser Carl, skulle han förklaras för bägges deras almänne Fijende, näml. så wäl Swerjes Konungs som Keijsarens. Män de danske blefwe tillijka mäd de saxer så af Keijsaren slagne, at bloden deras betäckte hela Fäldtet, ok femton af deras förnämste [blefwe] fångne ok halshuggne.

Då de Saxer nu så hade blifwit hyffsade, sände keijser Karl en hoop Christlige Predikanter til Swerje, de där plantade den Christne Läran; ibland dem war Herbert den förnämste, hvilken ok blef Biskop i Linköping.

Sedan Carl Magnus war död, continuerade hans Herr-Son Keisar Ludwik mäd däd wedernamnet hin Fromme, den gode, sin Faders wänskap mäd Sweries konung ok skickade alt efter handen lärde männ där inn, ibland andre Ansgar, en god Predikant, hwilken war länge Kung Biörns Hof-Predikant på Biörkö Slott, där han ankom först åhr 816.

Språken Engelskan, Tyskan ok Swänskan komme då meer öfwerens, så at de föga möda skulle haa i den måttan.

När nu denne Läran under någre konungar bortåt hade wunnit rötter i Swerje, ok ibland andre under Konung Erik Segersäll, sedan under Konung Erik Årsäll, då kom ifrån Bremen en Präst, som hett Staffan, blef sedan kallat helge Bror Staffan, af den så månge Prophetier än qwarlefwa. Sedan konung Olof Trätällja hände sig likwäl, at thet wärcket gick laamt til, antingen då at rijket war för widt til så få Präster, eller ok at somt Folket inte wille därwijd.