Sida:Ett varningsord 1912.djvu/40

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 38 —

drabba fienden. Det blir ett slags guerillakrig till sjöss, som i längden utmattar fienden och kommer honom att förblöda. Och under sådana förhållanden är också den landsatta hären snart sagdt tillspillogifven. Redan då den första Jobsposten når honom, att en stor, efterlängtad transport förolyckats, sjunker truppernas mod. Då den andra kommer, bli förstämningen och modlösheten allmänna. Man gör sig reda för att det icke längre är fråga om eröfring, utan blott — och i bästa fall — om att rädda lifvet. Man befinner sig i ett främmande land med en kärnfrisk och sund befolkning, hvars försvarsvilja och mod upptändas allt mer för hvarje dag som går, och man är kringränd och hotad af hela svenska armén. Och därute på hafvet synas inga skepp lastade med proviant.

Sådana äro flottans uppgifter, när den stora striden står om vårt oberoende.

Gäller det endast neutralitetens betryggande, beror nästan allt på flottan. Härom skrifver kapten Otto Lybeck i en broschyr som utkom förra året:


»Men det finnes också andra fientliga företag än invasion, som öfver hafvet kunna riktas mot vårt land och däribland må i första hand nämnas blockad i afsikt att afskära förbindelserna till och från Sverige. Det bör hållas i minnet att omkring 97 %, eller praktiskt taget hela den svenska handelsomsättningen förmedlas sjövägen, och på grund däraf är det tydligt, hvilken nedsättning i Sveriges ekonomiska och industriella lif, som skulle göra sig gällande, om denna omsättning blef förhindrad. Om vi icke besitta en flotta eller endast en mycket svag sådan, kan en motståndare afstänga oss från den öfriga världen med hjälp endast af äldre eller mindre värda fartyg. Förfoga vi däremot öfver ett dugligt sjövärn, tvingas en motståndare att för blockadändamål framsända starka skepp, och dessa kan han måhända icke afse härför på grund af att de erfordras på annat håll och för andra ändamål.

En handelsblockad riktar sig också mot neutrala staters intressen, de nämligen, som under ett krig, i hvilket vi äro invecklade, genom sina handelsfartyg förmedla omsättningen till och från Sverige. För att en hamn enligt internationellt rättsliga regler skall anses blockerad, fordras att blockaden