Sida:Ett varningsord 1912.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 39 —

skall vara effektiv, dvs. att den skall upprätthållas af så många utanför den blockerade hamnen eller kusten förlagda örlogsfartyg, att det är förenadt med en uppenbar risk för handelsfartyg att försöka bryta blockaden. Om de blockerande fartygen undandrifvas af den försvarande, anses blockaden såsom häfd. Det framgår häraf, af hvilken vikt det är för den försvarande att besitta medel, som möjliggöra för honom att kunna undandrifva fientliga, på blockad stationerade fartyg.

Huru isoleradt vårt land verkligen är genom hafvet framgår bland annat af storstrejken 1909. Det hade väl knappast varit möjligt i t. ex. Belgien eller Bayern att i öfver en månads tid upprätthålla en strejk omfattande två till trehundratusen arbetare. Tillgång på arbetare i angränsande länder hade där säkerligen omintetgjort arbetsnedläggelsen. Det genom hafvet isolerade Sverige rönte intet inflytande af tillgång på arbetskraft från andra håll.

Sjöhandeln under egen flagga kommer under ett krig alltid att lida stor skada och delvis helt förhindras. Men den bör erhålla det skydd, som det är möjligt att lämna. Med stöd af skärgårdarna bör vår flotta alltid kunna gifva ett visst skydd och framför allt bör den kunna afvärja en handelsblockad.

Det bidrag, som sjövapnet under gångna tider lämnat till landets försvar, är icke tillräckligt kändt och uppskattadt af den nu lefvande generationen. men det skulle föra oss för långt att här göra en öfversikt däraf. Vi skola endast påpeka det faktum, att det är hafvet, som hejdat anloppen mot det forna Sveriges moderland, hela det nuvarande Sverige. Finland, Karelen, Ingermanland, Estland, Liffland, de polska hamnarna, Pommern, Wismar, Bremen och Verden hafva så småningom invaderats af främmande trupper och gått för oss förlorade, medan Sveriges moderland låg skyddadt bakom Kattegatts, Östersjöns och Bottniska vikens vatten».