Sida:Ett varningsord 1912.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

— 48 —

faller öfver oss blott under den varma årstiden ch de ljusa nätterna, och så länge marken är bar. Härom skrifves i »Den Svenska Folkhären» följande rader:


Hvad är nu det karaktäristiska för det operationsområde, där så godt som hela vår arme under ett vinterfälttåg kommer att uppträda? Där råder stark köld, dock med ytterst häftiga temperaturväxlingar; dagarna äro så korta, att förläggnings intagande och anträdande af marsch så godt som alltid måste företagas i fullständigt mörker. Inkvarteringsmöjligheterna äro visserligen goda i de stora älfdalarna, men i de mellanliggande områdena så obetydliga, att arméns största del ovillkorligen måste bivackera. Vägarna äro ofta oframkomliga utan plogning, och vägbanan är i allmänhet så smal, att inga möten kunna äga rum på densamma, och att marschkolonnerna blifva mer än dubbelt så långa som vanligt. Dessutom är vägnätet vintertiden till stor del ett helt annat än under sommaren och därjämte betydligt rikare, ty det är jämförelsevis lätt att taga upp vintervägar. Men utanför vägarna kan man blott komma fram på skidor. En stor del af de sommartiden förefintliga taktiska hinderlinjerna försvinner därigenom, att älfvarna isbeläggas, myrar och omarker snötäckas. Slutligen blifva alla detaljer af det taktiska uppträdandet modifierade genom terrängens olika utseende, skogsbrynens flerstädes helt olika karaktär m. m. d. Med ett ord sagdt, vinterförhållandena äro ofta diametralt motsatta de förhållanden, vid hvilka vår arme nu är van.

Hvad innebära dessa för vårt land karaktäristiska vinterförhållanden? Först och främst måste allt infanteri, som öfver hufvud taget kan utbildas i skidlöpartjänst, erhålla dylik utbildning. Skidans roll under ett vinterfälttåg kan helt enkelt icke öfverskattas: den i skidlöpartjänst öfverlägsne blir sannolikt segrare. Men ett infanteri utan skidor är oanvändbart. Truppen måste vidare hafva en fullständig vana att — äfven i mörker — anordna förläggning i tälthyddor samt skydd mot vind och kyla (nyingar, vindskärmar). Hvarje man måste kunna handtera sitt gevär i den starkaste köld samt marschera i full vinterutrustning på tunga vägar, han måste också kunna hitta i vinterterräng. Patruller- och truppafdelningar måste hafva fullständig vana att taga hänsyn till de speciella taktiska vinterkrafven.