Sida:Frälsningsarméns öfwerensstämmelse.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Inledning.


De hafwa nit för Gud; men icke wisligen.” Detta Pauli ord om judarne i Rom. 10 kap. tyckes mig, åtminstone till en del, passa in på det samfund, om hwilket wi skola tala på denna stund, nämligen Frälsningsarmén.

Att många af dess anhängare hafwa nitälskan och ifwer för Guds sak, wilja wi gerna medgifwa, ty säkerligen war det angelägenhet om själars frälsning, som från början dref Booth till att upprätta armén.

Och det skall äfwen medgifwas, att många af dess medlemmar med stort nit söka uppfylla, hwad de anse för sina skyldigheter. I detta afseende ha de wisserligen något att lära oss. Med stor försakelse ha de wågat sig in på de farligaste ställen för att uppleta de djupast sjunkne. Många af dessa har det också lyckats dem att fånga och återföra, åtminstone till ett moraliskt och hederligt lif, om än icke alltid till ett kristligt.

Men oaktadt allt detta, träffas dock frälsningsarmén af den andra delen af apostlens ord, som talar om nit, dock icke wisligen.

Den saknad af ett rätt nit, som jag här isynnerhet syftar på, är den, att frälsningsarmén till en stor del med oriktiga medel söker att nå sina mål, i det den ställer Guds den Helige Andes werk genom nådemedlen i skuggan för menniskopåfund och konstgjorda medel. Lägg märke till: den ställer Guds den Helige Andes werk genom nådemedlen i skuggan för menniskopåfund och konstgjorda medel. Denna frälsningsarméns grundwillfarelse är så swår, att den åtminstone för djupare seende menniskors ögon stämplar frälsningsarmén som ett för Kristi församling farligt samfund.

Jag will göra uppmärksam på, att hwad jag här i afton will frambära, icke gör anspråk på att wara något strängt genomarbetadt föredrag. Jag will taga saken praktiskt och endast söka att framställa de punkter, i hwilka striden mellan frälsningsarmén och Guds ord otwetydigast och klarast framträder.