Sida:Från Eldslandet.djvu/289

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
240
TRETTONDE KAPITLET.

nya planen mottogs särskildt af några tidningar med det största intresse, och ett par af de radikala tidningarna angrepo vid min afresa i ledande artiklar på det häftigaste regeringen, som »försummat detta tillfälle att låta Chile inträda som ledande vid forskningen inom södern».

Det behöfver ej särskildt nämnas, att vetenskapsmännen intresserade sig för denna färd. De humanistiska vetenskapsgrenarna äro i Chile långt rikare representerade än de naturvetenskapliga, och det är särskildt ett märkligt förhållande, att det mineralrika Chile hvarken bland infödda eller främlingar f. n. äger någon framstående mineralog eller geolog. Chiles naturhistoriska museum än en ståtlig byggnad, belägen i den synnerligen präktiga botanisk-zoologiska trädgården i Santiago. Det står under ledning af den ännu lefvande, nittioårige forskaren Philippi, född i Tyskland, lika berömd och framstående som hans landsman Burmeister i Buenos Aires. Samlingarna äro emellertid icke så rikliga, som man skulle önska, och blott de botaniska kunna anses verkligen goda. Af vetenskapliga sällskap äga Santiago och Valparaiso hvar sitt, hvarjämte i den förra staden de talrika tyska forskarne bildat en egen förening. I alla tre dessa sällskap höll jag på inbjudan föredrag om vår forskningar i Eldslandet. Främst bland föreningarna står Sociedad Científica de Chile, som motsvarar en verklig vetenskapsakademi. Till förmån för en chilensk sydpolsexpedition inlämnade detta sällskap en petition till presidenten, genom sin president d:r Puga Borne, som själf var lifligt intresserad af planen. En månad efter det att jag lämnat Santiago ingick samme man som medlem i den nybildade liberala ministären.

Främlingarne i Chile äro icke på långt så talrika som i vissa af de omgifvande staterna. Andra sydamerikaner oberäknade, torde de icke uppgå till mer än omkring 50,000. Af dessa äga tyskarne och efter dem engelsmännen majoritet; närmast dem komma fransmän och italienare. Svenskar och norrmän voro år 1888 inom landet 434. I händerna på dessa främlingar ligger emellertid större delen af landets utrikes handel och en god del af dess industri; invånarne själfva ha visat föga intresse för dessa saker. Den ledande ställning, som tillkommer tyskarne inom landets armé och undervisningsväsen, har förut blifvit vidrörd.

Som vanligt bland de latinsk-amerikanska folken råder äfven i Chile en sträng kastskillnad. Främlingarne bilda en klass för