Hoppa till innehållet

Sida:Från Eldslandet.djvu/292

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
243
I ATACAMAÖKNENS GRUFTRAKTER.

invandringen. Hvarje kolonist, som förbinder sig att stanna ett visst antal år, erhåller fritt land samt ersättning för större delen af resekostnaderna samt i öfrigt understöd till anskaffande af den nödigaste utrustningen under de första åren, och Chile har härvidlag som alltid städse visat sig honorera alla löften. Klart är emellertid, att här som öfverallt den kolonist har största utsikten, som medför ett litet kapital till det nya landet. Generalrepresentanten för Chile är bosatt i Paris, men det är i första rummet nordeuropéer, som lämpa sig bäst till invandrare i dessa trakter, och det är betecknande för våra landsmäns ställning i opinionen där ute, att i ett kontrakt om öfvertagandet af ett större område för utdelning bland invandrare, som nyligen ingåtts och där de europeiska nationerna uppräknas i ordning efter företräde, listan börjar sålunda: svenskar, norrmän, tyskar, skottar.

Då jag var där ute, hade emellertid denna form af kolonisation ännu ej tagit synnerlig fart. De första, som kommo ut, voro tyska storstadsarbetare, som lockats af hoppet att bli jordägare utan arbete och som ej ens i hemlandet sysslat med åkerbruk. När de funno för sig ett drygt arbete i en öde obygd, och när resultatet ej ens för de flitigaste från början motsvarade förväntningarna, utbröt ett skri af klagan, och för ett ögonblick såg det ut, som om det hela varit misslyckadt. Förmodligen ha dock redan nu många af dessa män ändrat tankar, och att många bland dem gå en god framtid till mötes, visas bäst af de blomstrande kolonier från äldre tid, hvilka såsom nämndt ligga i omgifningarna. För tyska invandrare är det en stor fördel att ha så många inflytelserika landsmän inom territoriet. För en svensk ställer sig detta annorlunda, och så länge ännu både i Nord- och Sydamerika stora sträckor kunna fås billigt eller för intet, där man blott behöfver sätta plogen till jorden, så kan man ej undra på, om kolonisten tvekar att bege sig hit. De, som vilja våga försöket, böra i alla händelser vara män, som sett något af främmande länder och folk och som ej vänta att finna allt liksom i sitt eget land. Men den personliga säkerheten är ganska stor; alla trakter ligga vid hafvet och äga lätt afsättning för sina produkter, och Chile är ett framtidsland med stora utsikter, där konkurrensen är ringa och den som är duktig ännu på lång tid har det rikaste arbetsfält på de mest skilda områden.

Det allmänna intresset i frågan om affärer i Chile knyter sig till dess grufvor, och det är i dessa, som nästan alla de stora