Sida:Från Eldslandet.djvu/31

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
20
ANDRA KAPITLET.

hänseende, och i sitt bemötande af främlingen och särskildt den besökande visa de den yttersta höflighet, så länge man blott ej begär något, som skulle förorsaka dem alltför mycket besvär eller omkostnader.

Här är platsen att med tacksamhet nämna, hurusom vår expedition i Argentina städse behandlades med den största välvilja, sådan som där väl sällan kommit några europeiska forskningsresande till del, att nu ej tala därom, att det understöd vi vid arbetena erhöllo af myndigheterna var betydligt mera effektivt, än om det gifvits for en inhemsk expeditton. Jag återkommer

till detta ämne senare, då fråga blir om vår ställning i Chile. Skälen härtill voro väl mångahanda; i hög grad bidrog nog det sätt, hvarpå pressen upptog vårt företag. Pressen äger i Argentina mycket stor makt och anseende samt en ofantlig utveckling. De två viktigaste tidningarna aro »La Nacion» och »La Prensa«, som utgifvas i nummer om åtta sidor af ungefär samma format som våra största dagliga tidningars fyra sidor och därvid städse innehålla flera spalter af telegram, som med mycket stora kostnader anskaffas från jordens skilda länder. Man finner i den också talrika originalartiklar af framstående europeiska statsmän, författare och vetenskapsmän. Viktigast näst