Sida:Från Eldslandet.djvu/32

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
21
FRÅN BUENOS AIRES TILL ELDSLANDET.

dessa äro tidningarna »Diario» och »Tiempo», som utges på förmiddagarna under börstiden i flera editioner efter hvarandra, i hvilka de nyheter meddelas, som under dagens lopp inflyta.

Redan innan expeditionen afgick, hade utförliga fastän ej vidare exakta meddelanden om densamma influtit i tidningarna, och min afresa från Europa synes ock ha varit föremål för ett telegram. Efter min ankomst varade det ej många dagar, förrän jag uppsöktes af en intervieware för »Diario», som ägnade vårt företag en ledande artikel, och sedan dröjde det ej länge, förrän alla andra kommo efter med artiklar och interviewer, varierade på olika sätt och, t. ex. i »La Nacion», åtföljda af porträtt och lefnadsbeskrifning. Att denna välvilja i ett sådant reklamernas land var oss till stor fördel är ju klart. — Som ett ytterligare bevis på huru vår expedition blef mottagen bör jag äfven nämna den mängd af gåfvor i form af utrustningsartiklar, konserver, öl o. d., som från flera af de stora fabrikerna blefvo oss tillställda.

Men vi skulle också få tillfälle att göra bekantskap med andra, mindre vackra drag i argentinarnes nationalkaraktär. Som en viss missunnsamhet må det väl betraktas, att de genast efter att ha hört om våra afsikter planerade om egna vetenskapliga färder till det dittills komplett försummade Eldslandet, en plan som i motsats till så många andra också blef förverkligad. Äfven alla gamla samlingar från dessa och närliggande trakter, som redan längesedan voro glömda, togos nu fram till bearbetning. Och när senare tidningarna förmälde om min plan att från Chile göra en försöksexpedition till det antarktiska området, så framlades genast en braskande plan till en motsvarande argentinsk upptäcktsfärd, hvilken emellertid genast förföll i glömska, när planerna från Chile ej realiserades. Dessa samma tidningar, som nyss förut så helt ställt sig till vår disposition, tvekade ej ett ögonblick att på det häftigaste anfalla hela vårt företag under beskyllningar både för otacksamhet och värre saker, sedan en enskild medlem af expeditionen efter hemkomsten till Europa skrifvit en uppsats, hvari han ingalunda fällde något ofördelaktigt omdöme om argentinarne utan blott tackade Chile på ett i deras ögon alltför hjärtligt sätt.

Republiken Argentina är indelad i 23 provinser och territorier, hvilka äga en i viss mån själfständig styrelse, ungefär