Sida:Från Eldslandet.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

TREDJE KAPITLET.
Föregående upptäcktsresor i Magellansländerna.

Upphofvet till forskningarna vid Amerikas sydligaste delar. Magellan. Ladrillero. Sarmiento. Le Maire. Expeditionen under King, Fitz-Roy och Darwin. Romanche-expeditionen. Forskningsresor i Patagoniens och Eldslandets inre delar: Musters, Serrano, Popper och de allra senaste undersökningarna.
Och nu vilja vi göra ett litet uppehåll i skildringen af resan för att taga en hastig öfverblick öfver de viktigaste bland de expeditioner och resor, som först grundlagt och vidgat vår kännedom om Magellansländernas geografi.

I de stora världsupptäcktsfärdernas historia finnas få kapitel, som i intresse kunna mäta sig med detta. Stora förhoppningar knötos en gång vid upptäckten af det sund, som efter många förändringar och skiften dock sist af en beundrande eftervärld, som för en gång visat sig erkännsam, fått sin upptäckares, Magellans, namn. Det var först sedan en hel rad af de allra förnämsta sjöfararne under mer än ett århundrade af de stora upptäcktsresornas tid af egen erfarenhet fått lära känna dessa trakter, där också många blifvit kvar som martyrer för sin ifver, som man tyst måste erkänna, att tiden ännu ej var mogen att här erhålla en af världshandelns hufvudvägar. Men hvilan blef ej alltför lång. Vårt århundrade, ångans och den snabba utvecklingens tidehvarf, ha återgifvit åt Magellanssundet en del af den betydelse, hvarpå man en gång hoppats, och som det numera, trots kanaler och trots järnvägar, aldrig skall förlora.

När Kristoffer Kolumbus för Isabella af Kastilien framlade planen till den betydelsefullaste sjöfärd, som någonsin utgått, då låg där för honom ett enda bestämdt mål: att öfver den, som han hoppades, öppna oceanen mot väster framtränga