Sida:Fria Lekar.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
29
Till Herr Statsrådet och Chefen för Kongl.
Ecklesiastik-Departementet.

Då jag härmed vördsamligen öfverlemnar den mig affordrade beskrifning samt plan för tillämpning af de lekar, hvilka kunna införas vid landets elementarläroverk och annorstädes, och der möjligen vidare utvecklas, så finner jag mig befogad att derförut sammanställa de förhållanden, som enligt min öfvertygelse härpå hafva ett mera väsentligt inflytande.

Den fysiska uppfostran, eller den egentliga helsovården, i uppväxtåren är under nuvarande tillstånd — i allmänhet taladt — nästan uteslutande öfverlemnad åt den spänstighet, hvaraf naturens egen förmåga och skapande kraft är i besittning. Det är en temligen allmän åsigt, att den uppfostran, som en högre civilisation och andra bidragande förhållanden i vårt fädernesland medföra, icke är egnad att ur sina händer lemna mannen i alla afseenden så fullständig och kraftig, som man på grund af vår folkstams framstående egenskaper skulle kunna hafva anledning hoppas. Man har visserligen såsom ett godt tecken för skolan hört framdragas, att de rådande sjukdomsanlagen och deribland allmän svaghet visa sig mindre i skolans öfre klasser; men detta är